حقوق و مزایای در طول پروسه پناهندگی در اتریش

قوانین مربوطه به صورتی طرح شده که برای تمامی اعضاء خانواده یکسان می باشد . به این معنی که اگربه یکی از افراد خانواده ، پناهجویی اهدا شد و یا مورد پشتیبانی کمکی قرار گرفت ، همین شرایط شامل دیگر افراد خانواده نیز می گردد (بجز فردی که محکوم به رفتار مجرمانه می باشد . توجه کنید که این قوانین فقط در رابطه با اشخاص نزدیک خانواده صدق می کند عضوهای اصلی خانواده Kernfamilie .

Read more …

زندگی >دنمارک

هنگامی که در دانمارک تقاضای پناهدگی می‌کنید، در یکی از کمپ پناهجویی واقع در داخل این کشور، اسکان داده می‌شوید. آنجا، در طول دوران رسیدگی به پرونده‌ی تان، غذا و پول توجیبی دریافت می‌کنید. استاندارد زندگی در کمپ‌های مختلف، متفاوت است و پناهجویان ممکن است در آپارتمان، اتاق‌های چند‌نفره یا تک‌نفره زندگی کنند. در طول این دوران اجازه‌ی کار ندارید. این قانون در سال 2012 تغییر کرده و در واقع یکی از محدود امکاناتی است که دولت فعلی دانمارک مطابق با قوانین جدید در اختیار پناهجویان قرار می‌دهد. ولی ضوابطی نیز دارد. باید شش ماه در دانمارک مانده باشید به علاوه‎‌ی اینکه در صورت رد تقاضایتان با پلیس همکاری کنید. پیش از هر چیز، روند اداری پیدا کردن کاری که مورد پذیرش قرار بگیرد، بسیار طولانی است. به همین دلیل در واقع،  فقط تعداد کمی از پناهجوها امکان کار در چارچوب سیستم رسمی پیدا می‌کنند. کار کردن خارج از بازار رسمی قانونی کار ممکن بوده، اما بازار کار غیر‌رسمی متزلزل و پرمخاطره است.

Read more …

شرایط زندگی در مجارستان

رایط زندگی در کمپ های باز در مجارستان چگونه است؟
وضعیت کمپ ها در حال تغییر است و شرایط از کمپی به کمپ دیگر متفاوت است. در این مورد شما را  به جزوه اطلاعات که توسط کمیته هلسینکی در مجارستان نوشته شده است ارجاع می دهیم. در بهار ۲۰۱۶، دولت مجارستان اعلام کرد که قصد بستن تمامی کمپ های پناهندگان،  از جمله بزرگترین آنها در بیشکه را دارد. هیچ جزئیات مبنی بر اینکه این گفته چه زمانی عملی خواهد شد وجود ندارد.

Read more …

زندگی در قبرس

برخورداری از مزایای اجتماعی

از لحظه ای که درخواست پناهندگی خود را تسلیم می نمایید، مشمول برخورداری از مزایای اجتماعی می‌شوید. برای برخورداری از این مزایا می توانید به اداره رفاه اجتماعی مراجعه کرده و از آنجا اقدام نمایید. از جمله مدارکی که باید به این اداره تحویل دهید، تاییدیه درخواست پناهندگی و نامه اداره پناهندگی است مبنی بر اینکه شما هیچ پول یا درآمدی ندارید. 

Read more …

Netherlands > Living

Read more …

زنندگی در رومانی

پناهجویان در رومانی کمک مالی دریافت می کنند، اما میزان این کمک ها بسیار کم است.

میزان کمک های دریافتی: ده لئو در روز (واحد پول رومانی) برای غذا+ شش لئو در روز برای دیگر مایحتاج + شصت و هفت لئو برای لباس تابستانی + صد یورو برای لباس زمستانی.

 

Read more …

Switzerland > Living

Read more …