وضعیت پناهندگان در آلمان

پناهجویان باید در طول این مدت باید در کمپ و شهر خود بمانند (Wohnverpflichtung). عوض کردن کمپ یا شهر کار بسیار دشواری است. ممکن است قانون ممنوعیت جا به جایی هم شامل حال افراد شود. به این معنی که برای سفر کردن به شهر دیگری داخل خاک آلمان، باید از اداره اتباع بیگانه (Ausländerbehörde) به طور رسمی اجازه بگیرند. به طور معمول باید سه ماه پس از ثبت درخواست پناهجویی به افراد اجازه سفر آزادانه در آلمان داده شود. 

Read more …