جنس

last update: January 2016

اگر شما یک‌ یا چند شرط از شرایط زیر را دارید،از حق استفاده از امکانات مخصوص برخوردار میشوید

زیر سن قانونی‌ باشید

از کار افتاده باشید

بالای ۶۰ سال باشید

حامله باشید

فرزند صغیر داشته باشید

شکنجه شده باشید

جسمی‌ یا روانی‌ بیمار باشید

 

۱-زنان بار دار  و زنان که کم تر از ۶ ماه وضع حمل کردند، شامل اخراج نیستند و حق دریافت اجازه اقامت هستند

۲-افرادی که مورد خرید و فروش انسانی‌ بوده، از طریق مخصوص تحت پوشش بوده و مورد پذیرش قرار میگیرند

۳-بیماران جسمی‌ و روانی‌ از حق مخصوص پذیرش و کمک‌های لازم بر خور دار هستند

۴- شکنجه شدگان، از کمک‌های لازم پزشکی‌ و روان درمانی استفاده میکنند.

 

 

Go back