ایتالیا

تماس ها در ایتالیا

توجه داشته باشید که ممکن است بعضی شماره‌ها فقط در روزهای مشخص یا در طول ساعات کاری مشخصی فعال باشند (مثلن فقط صبح‌ها/یا بعد‌از‌ظهرها یا فقط روزهای دوشنبه تا پنجشنبه). اگر اطلاعات تماس مورد نظر در منطقه یا شهری که در حال حاضر در آن به سر می‌برید، اینجا قید نشده، اطلاعات مربوط به نزدیک‌ترین منطقه یا شهر به محل اقامت فعلی خود را پیدا کنید یا با شماره‌هایی تماس بگیرید که در سطح کشور فعال هستند. برای موارد اضطراری و کسب اطلاعات، همواره می توانید به آدرس‌های زیر ایمیل بزنید:

Read more …

ایتالیا و قرار دوبلین

در اتحادیه‌ی اروپا، قانونی به نام قانون دابلین وجود دارد که مشخص‌کننده‌ی قوانین و روند تصمیم‌گیری در این مورد است که پناهجو در کدام کشور عضو اتحادیه می‌تواند درخواست پناهندگی دهد. پاراگراف 3.1. را مطالعه نمایید. اگر مشمول روند "ساده" باشید، امکان ترک ایتالیا و درخواست پناهندگی در کشور دیگری درون اتحادیه، بدون خطر دیپورت به ایتالیا، وجود دارد. اگر مشمول روند "تکمیلی" شوید، در ایتالیا باید به درخواست پناهدگی شما رسیدگی شود. در نتیجه، اگر به کشور دیگری بروید، ممکن است به ایتالیا عودت داده شوید.

Read more …

پناهندگی در ایتالیا

متقاضی پناهجوییRICHIEDENTE ASILO ) : شخصی که به منظور کسب پناهند گی و با توجه به مضمون کنوانسیون ژنو در سال 1951 ، تقاضای پناهجویی کند . هر فردی در هر زمان می تواند تقاضای پناهجویی کند .

وزارت داخلی ( MINISTERO DELL'INTERNO ) سازمان مرکزی کشور است که اختیار تامبر امور ومسا يل پناهندگی را دارد .

Read more …

جنس

اگر شما یک‌ یا چند شرط از شرایط زیر را دارید،از حق استفاده از امکانات مخصوص برخوردار میشوید

زیر سن قانونی‌ باشید

از کار افتاده باشید

Read more …

کمک پزشکی ویا صحی درایتالیا

توجه داشته باشید که ممکن است بعضی شماره‌ها فقط در روزهای مشخص یا در طول ساعات کاری مشخصی فعال باشند (مثلن فقط صبح‌ها/یا بعد‌از‌ظهرها یا فقط روزهای دوشنبه تا پنجشنبه). اگر اطلاعات تماس مورد نظر در منطقه یا شهری که در حال حاضر در آن به سر می‌برید، اینجا قید نشده، اطلاعات مربوط به نزدیک‌ترین منطقه یا شهر به محل اقامت فعلی خود را پیدا کنید یا با شماره‌هایی تماس بگیرید که در سطح کشور فعال هستند. برای موارد اضطراری و کسب اطلاعات، همواره می توانید به آدرس‌های زیر ایمیل بزنید:

Read more …