تماس در مجارستان

هنگری
 تماس با ما  درهنگری
در اینجا ممکن است که شما تماس های مفید را دریابید که در عرضه های .
مشورتی .حقوقی .کمک های روانی . کورس های زبان هنگری بطور مجانی . واز  حمایت های اجتماعی برخوردار شوید
در لیست ذیل گروه های مختلف در شهر های مختلف هنگری فعالیت دارند
کمک های اجتماعی
Menedek Association (Menedék Egyesület)
Budapest (central office)
آدرس
Address: 1090 Budapest, Erkel utca 13/A, foldszint 5.
شماره تلفن وشماره فکس
Tel: 06 1 411 1710, 06 1 411 1711, 06 20 430 9919 • Fax: 06 1 411  1711
 www.menedek.hu صفحه اینترنیتی
menedek@menedek.hu ایمیل آدرس
وبه زبان های مختلف .هنگری .صربستانی .انگلیسی
قبل از رفتن با این ارگان باید قرار بکذارید البته از قبل  

Bekescsaba refugee camp
Zsuzsa Perak, social worker کارمند اجتماعی
Location: Inside the refugee camp موقیعت در داخل کمپ
Tel: 06 66 452 617 شماره تلفن
وبه زبان های مختلف .هنگری .صربستانی .انگلیسی
روزهای مشوره دوشنبه .پنجشبه از طرف صبح وبعد از ظهر و روزهای جمع از طرف صبح
Debrecen refugee camp
Eva Adoba, Anna Kerek, social workers کارمند اجتماعی
Location: B/5 “Integration House”, at the entrance of the camp موقیعت
Tel: 06 52 428 537, 06 70 331 9568 • Fax: 06 52 428 537 شماره تلفن وفاکس
 .وبه زبان های مختلف .هنگری .اوکراینی.ایتالیایی  .انگلیسی
روزهای مشوره دوشنبه .پنجشبه از بعد از ظهر و روزهای جمع از طرف صبح


 مشاوره حقوقی
کمک های حقوقی . اگر نیاز به کمک در روند پناهندگی خود دارید میتوانید با این ارگان در ارتباط شوید
Hungarian Helsinki Committee (Magyar Helsinki Bizottság)
Budapest (central office)
Address: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38. آدرس
Tel/fax: 06 1 321 4323, 06 1  321 4141 شماره تلفن
 www.helsinki.hu  صفحه اینترنیتی
 helsinki@helsinki.hu ایمیل آدرس
  .وبه زبان های مختلف .هنگری .اوکراینی.ایتالیایی  .انگلیسی.فرانسوی .و اسپانیایی
قبل از رفتن با این ارگان باید قرار بکذارید البته از قبل  
Békéscsaba refugee camp and Kiskunhalas alien policing jail
Dr. Tímea Kovács, lawyer وکیل
Tel: 06 20 496 7372 شماره تلفن
.وبه زبان های مختلف .هنگری .انگلیسی هفته یکبار

Debrecen refugee camp
Dr. Orsolya Szántai-Vecsera, lawyer دکتر. وکیل
Location: C/5 “Integration House”, at the entrance of the camp موقیعت
Tel/fax: 06 52 448 446 شماره تلفن وفاکس
 .وبه زبان های مختلف .هنگری .انگلیسی.فرانسوی .وصربستانی
روزهای مشوره دوشنبه .پنجشبه از بعد از ظهر و روزهای جمع از طرف صبح

Bicske shelter for unaccompanied children  برای اطفال بدون همراه وبدون سرپناه
Dr. Júlia Iván, lawyer  برای اطفال بدون همراه وبدون سرپناه
Address: Hungarian Helsinki Committee, 1054 Budapest, Bajcsy-  Zsilinszky út 36–38.  آدرس
Tel/fax: 06 1 321 4323  تلفن . فکس


میدان هوایی  بین المللی  بوداپست و زندان برای مهاجرین
Budapest International Airport, jail for illegal migrants
دکتر گابور ، وکیل
Dr. Gabor Gyُzُ, lawyer
آدرس
Address: Hungarian Helsinki Committee, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 36-38.
تلفن . فکس
Tel/fax: 06 1 321 4323
  .وبه زبان های مختلف .هنگری .انگلیسی.و دیدار وکیل هر دو هفته بعد یکبار انجام میشود

کمک های روانی مجانی
Free-of-charge psychological assistance
 بنیاد
Cordelia Foundation (Cordelia Alapítvány)
بوداپست
Budapest (central office)
آدرس
Address: 1133 Budapest, Karpat u. I./B, 6. em. 24.
شماره تلفن
Tel: 06 1 349 1450 • Fax: 06 1 239 1332

 www.cordelia.hu صفحه اینترنیتی
 cordelia@chello.hu ایمیل آدرس
این دفتر مشوره نمی دهد مگر شما میتوانید از قبل با این دفتر قرار بگذارد
No consultation in this office, but you can call to get an appointment
این بنیاد معمولا روزهای پنجشنبه از کمپ های مختلف  دیدار میکند
The psychiatrists of the Cordelia Foundation visit the Bekescsaba, Debrecen and Bicske refugee camps once a week (usually on Thursdays).
 .وبه زبان های مختلف .هنگری .انگلیسی.و روسی
Languages: Hungarian, English, Russian
کورس  زبان هنگری وحمایت های اجتماعی
Free Hungarian courses and social support:
 کلیسای کالوینیست
Calvinist Church

The Calvinist Church has a refugee-mission that has some projects and also offers free Hungarian courses:
آدرس
Address: 1151 Budapest, Alag u. 3.
ایمیل آدرس
menekultmisszio@rmk.hu
شماره تلفن
Phone: 06-1-271-0498/5. mellék
صفحه اینترنیتی
http://misszio.reformatus.hu/cm/?p=p_27

Go back