کمک پزشکی ویا صحی در آلمان

کمک پزشکی ویا صحی در آلمان
کمک پزشکی .صحی برای مهاجرین بدون مدرک وبدون بیمه صحی در آلمان
مهاجرین بدون مدرک از سیستم صحی درمانی آلمان بطور منظم حذف شده اند اما
گروهای پزشکی برای پناهندگان وجود دارد که  کمک های عملی صحی انجام می دهند
کسانیکه از بازدید یا ملاقات دوکتور ترس دارند بخاطر نداشتن اقامت قانونی ویا نداشتن مدرک شناسایی ندارند ودفتر خدمات اجتماعی یعنی سوسیال از پرداخت افراد بدون مدرک خود داری می کند
در این صورت شما میتوانید برای بررسی کلی از صفحه انترنتی این ارگان دیدن کنید
http://medibueros.m-bient.com/

این صفحه انترنتی در حل حاضر به زبان آلمانی است
دراین  صفحه انترنتی شما میتوانید تمام گروهای امداد رسانی صحی ونقشه های آنها را دریابد
این گروه کمک پزشکی در ساعت مشورتی خود با شما قرار میگذارد وملاقات شما را با دوکتور وروانشناس فراهم میسازد در صورت که شما مدرک قانونی در دست ندارید و ازرفتن به جاهائی دگر ترس دارد پس شما به این ارگان در ارتباط شوید و احساس ترس هم نکنید و این گروه کمک رسانی برای پناهیدگان بدون مدرک میباشد وهم چنان مجانی میباشد
در اکثر شهر ها شما میتوانید این گروه ها را پیدا کنید
Augsburg شهر   
Maltesian Migrants Medical Aid Augsburg
Unter dem Bogen 2 (Rathausplatz), 86150 Augsburg  آدرس

Tel. 0821-45519003  شماره تلفن

E-Mail: Augsburg@maltanet.de  ایمیل آدرس
http://www.malteser-augsburg.de/Migrantenmedizin/migrant.html  صفحه  اینترنتی

Opening hours: Wednesday 11 a.m. - 1 p.m. ساعت کاری روز چهارشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱

Berlin شهر
Office for medical assistance for refugees
Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin  آدرس
Tel. 030-6946746, Fax 030-62901145   شماره تلفن
Email: info@medibuero.de  ایمیل آدرس
صفحه اینترنتی
http://www.medibuero.de/
Opening hours: Monday and Thursday 4.30 - 6.30 Uhr - Mehringhof, backyard, staircase 3, 2.floor ساعت کاری روز
 های دوشنبه وپنجشنبه از ساعت ۰۴.۳۰ الی ۰۶.۳۰

Maltesian Migrants Medical Aid
Aachener Str. 12, 1. Etage, Zimmer 84, 10713 Berlin-Wilmersdorf  آدرس
Tel. 030-82722600  شماره تلفن
Email: MMMedizin@aol.com  ایمیل آدرس
صفحه اینترنتی
 http://www.malteser-berlin.de/index.php?lan=site&loc=2X6
ساعت کاری روز چهارشنبه و جمع از ساعت ۹ الی ۳

Opening hours: Tuesday, Wednesday and Friday 9 a.m. - 3 p.m.


Medical Assistance for Refugees Team
of AK Asyl e.V.
Kavalleriestraße 26 (Entrance Paulusstraße), 33602 Bielefeld  آدرس
Tel. 0521-787152-45  شماره تلفن
Email: mfh@ak-asyl.info  ایمیل آدرس
Opening hours: Thursday 3 - 4 p.m. ساعت کاری روز پنجشنبه از ساعت ۳ الی ۴


Bochum شهر

Medical Assistance for Refugees Bochum e.V.
Dr.-Ruer-Platz 2, 44787 Bochum   آدرس
شماره تلفن    
Tel. Büro 0234-9041380, Med. Vermittlung 0234-235464, Fax 0234- 9041381  
Email: sprechstunde@mfh-bochum.de   ایمیل آدرس
http://www.mfh-bochum.de/  صفحه اینترنتی
ساعت کاری روز سشنبه ۶ الی ۷
Medical Aid Agency: Tuesday 6 - 7 p.m. Trainstation Langendreer, Wallbaumweg 108, Room 3


Bonn شهر

MediNet Bonn
Medical Counselling Office for Refugees
c/o Information Office Latinamerica (ila) e.V., Oscar-Romero-Haus, Heerstr. 205, 53111      آدرس
Tel. 0228-695266 (answering machine, checked daily)   شماره تلفن
Email: info@MediNetzBonn.de    ایمیل آدرس
http://www.medinetzbonn.de/    صفحه اینترنتی  
Opening hours: Monday 5.30 - 7 p.m. ساعت کاری روز دوشنبه از ساعت ۰۵.۳۰ الی ۷

Bremen شهر

MediNet Bremen
 Bernhardstr. 12, 28203 Bremen آدرس  
  Tel. 0421-7901959  شماره تلفن
 Email: medinetz-bremen@gmx.net ایمیل آدرس
 Opening hours: Tuesday 3 - 5 p.m.ساعت کاری سشنبه از ساعت ۳ الی ۵


Public Health Department Bremen: Humanitarian consultation-hour
Monday 9 till 11:30 a.m. (doctor) دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱.۳۰
Thursday 9 till 11:30 a.m. (female doctor)روز جمع از ساعت ۹ الی ۱۱.۳۰ دوکتور زن
Public Health Department Bremen, Horner Str. 60-70, 28203 آدرس
 Registration and counselling for patients
Tel.: +49 421 361 15 928 Registration and counselling for patients
Tel.: +49 421 361 15 127 Doctor شماره تلفن
http://www.gesundheitsamt.bremen.de    صفحه اینترنتی


Darmstadt شهر

Maltesian Migrants Medical Aid  گروه
Am Marienhospital, Martinspfad 72, 64285 Darmstadt  آدرس
Tel. 06151-406116, Fax 06151-406194    تلفن
Email: mmm-darmstadt@web.de   ایمیل
    http://www.malteser.de  صفحه انترنتی
Opening hours: Thursday 9 a.m. - 1 p.m. روز جمع از ساعت ۹ الی ساعت ۱


Dresden شهر

Medinet Dresden  گروه
Parish hall of Johannes-Church, Fiedlerstr. 2, 01307 Dresden   آدرس
Tel. 0177-1736781  شماره تلفن
medinetzdresden@gmx.de  ایمیل آدرس
  http://www.medinetz-dresden.de/  صفحه انترنتی
Opening hours: Wednesday 6 - 8 p.m.ساعت کاری روز چهارشنبه از ساعت ۶ الی ۸


Düsseldorf شهر

Stay! Refugee Initiative Düsseldorf e.V. گروه
Hüttenstraße 150, 40227 Düsseldorf  آدرس
Tel. 0211-72139512 شماره تلفن
Email: medinetz@gmx.de   ایمیل آدرس
http://www.stay-duesseldorf.de/medinetz.html  صفحه انترنتی
ساعت کاری روز سشنبه از ساعت ۶ الی ۸ شام


Frankfurt (Main) فرانکفورت

Maltesian Migrants Medical Aid  گروه
Am Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt  آدرس
Tel. 069-1500-1581, Fax 069-1500-1582 شماره تلفن
Email: info@malteser-frankfurt.de  ایمیل آدرس
http://www.malteser-frankfurt.de/2003/content/migrantenmedizin/index.html    - صفحه انترنتی
.ساعت کاری روز سشنبه از ساعت ۰۹.۳۰ الی ۰۱.۳۰


Public Health Department Frankfurt: International consultation-hour  گروه عمومی بهداشتی فرانکفورت
 ساعت کاری دوشنبه وپنجشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲
روز چهارشنبه فقط زبان رومانیایی
برای هر مشکل صحی .روانی .ویا مشورتی از قبل نوبت بگیرید
069 212-45241 شماره تلفن


Freiburg شهر

Medi-Net  گروه
Adlerstr. 12, 79098 Freiburg آدرس
Tel. 0761-2088331 (answering machine) شماره تلفن وپیام صوتی
Email: info@medinetz.rasthaus-freiburg.org   ایمیل آدرس
http://www.medinetz.rasthaus-freiburg.org/ صفحه انترنتی
ساعت مشوره روز سشنبه از ساعت ۰۴.۳۰ الی ۶Gießen شهر
Medinet Gießen  گروه
Studentsgroup of IPPNW
c/o Ev. Flüchtlingshilfe, Lonystr. 13, 35390 Gießen  آدرس
Tel. 0177-6260971 شماره تلفن
Email: Giessen@ippnw.de  ایمیل آدرس
http://www.medinetz-giessen.de/ صفحه انترنتی
ساعت کاری روز دوشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ صبح


Göttingen شهر

Medical assistance for Refugees Göttingen  گروه
Initiative „Healthcare provision for everybody!“ ارایه درمان صحی برای همه
c/o Migrationszentrum, Weender Straße 42, 37073 Göttingen  آدرس
 Tel. 0551-55788  شماره تلفن   
Email: mfh.goe@gmx.de  ایمیل آدرس
http://www.gesundheitsversorgung-fuer-alle.de/  صفحه انترنتی
ساعت کاری روز پنجشنبه از ساعت ۴ الی ۵.۳۰


Hamburg شهر هامبورگ

Medical Information Center for Refugees and Migrants مرکز معلومات صحی برای مهاجران و پناهندگان
WIR-Zentrum, Hospitalstr.109, 22767 hamburg  آدرس
Tel. 040-238558322  شماره تلفن
Email:info@medibuero-hamburg.org  ایمیل آدرس  
http://www.medibuero-hamburg.org/wiki/doku.php  صفحه انترنتی
ساعت کاری دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۳ الی ۶


Maltesian Migrants Medical Aid hamburg  گروه
Marienkrankenhaus / House 1 (side entrance), Alfredstraße 9, 22087  آدرس Hamburg
Tel. 040-2546-1208  شماره تلفن
Email: MMM.Hamburg@maltanet.de   ایمیل آدرس
http://www.malteser-hamburg.de/malteser-migranten-medizin صفحه انترنتی
ساعت کاری سشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲

Hannoverشهر

Medical Solidarity for Refugees  همبستگی صحی برای مهاجرین
c/o Refugee-Office, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover آدرس
Tel. 0511-2153031 (answering machine) شماره تلفن
ساعت مشوره روز دوشنبه از ساعت ۴ الی ۶
Email: mfs_hannover@yahoo.de  ایمیل آدرس


Maltesian Migrants Medical Aid Hannover
opposite to Friederikenstift
Humboldstr. 18, 30169 Hannover  آدرس
Tel. 0511-169-5430, Fax 0511-169-5432  شماره تلفن
http://www.malteser-hannover.de/ صفحه انترنتی
ساعت کاری روز سشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲


Köln شهر

Maltesian Migrants Medical Aid
at Malteser Krankenhaus St. Hildegardis
Bachemer Str. 29-33, 50931 Köln  آدرس
Tel. 0221-2778301, Fax 0221-2778553  شماره تلفن
Email: MMM@malteser-koeln.de   ایمیل آدرس
صفحه انترنتی http://www.malteser-koeln.de/Dienste___Leistungen/Soziales_Ehrenamt/Malteser_Migranten_Medizin
. پزشک متخصص اطفال روز سشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲
مشوره برای افراد بالایی سن روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲


Mainz شهر

Medinet Mainz e.V. گروه
Postfach 32 47, 55022 Mainz آدرس
Tel.: 06131-2052015 (answering machine)  شماره تلفن
و Caritas-Zentrum Delbrêl / Mainz - ساعت کاری روزهای دوشنبه از ساعت ۶ الی ۸ Neustadt, Aspeltstr. 10
Email: mainz@ippnw.de   ایمیل آدرس
http://www.medinetzmainz.de/  صفحه اینترنتی


Mannheim and Heidelberg شهر

Medinet Rhein-Neckar
Student Body Initiative KLIMA
c/o IPPNW/SCORP-Studierendengruppe
Fakultät für Klinische Medizin Mannheim, Haus 6, Theodor-Kutzer-Ufer, 68135 Mannheim آدرس
Tel. 0171-9098642 (Heidelberg), 01570-3322434 (Mannheim)  شماره تلفن
Email: mail@medinetz-rhein-neckar.de   ایمیل آدرس
http://www.medinetz-rhein-neckar.de/  به زبان انگلیسی  صفحه اینترنیتی


Marburg شهر

Medinet Marburg e.V. گروه
Bahnhofsstr. 27, 35037 Marburg  آدرس
Tel. 06421-4070273, mobil 0160-93808457  شماره تلفن
Email: Marburg@ippnw.de   ایمیل آدرس
  ساعت مشوره روز چهار شنبه از ساعت ۰۴.۳۰ الی ۰۶.۳۰
آدرس
Safeway, Bahnhofstr. 27


München شهر

open med - Doctors of the world e.V.دوکتور های بدون  مرز
Access to medical assistance for people without health insurance in Munich
 دسترسی درمان صحی برای افراد بدون بیمه صحی در منشین –
 Counselling Office for Refugees and in cooperation with Café 104
کافه۱۰۴   با همکاری  مشوره برای مهاجرین Migrants
Görresstr. 43, 80797 München (U2 Josephplatz / Bus 154) آدرس
Tel. 0177-5116965  شماره تلفن
http://www.aerztederwelt.org/projekte/openmed-muenchen.html  صفحه اینترنیتی
ساعت مشوره سشنبه ساعت ۵ الی ۸ روز جمع از ساعت ۱۰ الی ۱
ساعت مشوره برای اطفال ۱ و ۳ سشنبه هرماه ساعت ۰۳.۳۰ الی ۰۴.۳۰Maltesian Migrants Medical Aid Munich کمک پزشکی دیگر در شهر مونشن
Romanplatz 5, 80639 München آدرس
Tel. 089-17117-275, Fax 089-17117-910 شماره تلفن
Email:migrantenmedizin@mhd-muc.de  ایمیل آدرس
http://www.malteser-muenchen.de/ueber-  صفحه اینترنیتی  
uns/dioezesangeschaeftsstelle.htmlmmm/migranten_medizin.htm
 ساعت کاری روز سشنبه از ساعت ۰۹.۳۰ الی ۱.۳۰


Münsterشهر

Maltesian Migrants Medical Aid Münster  گروه
Malteserzentrum, Daimler Weg 33, 48163 Münster آدرس
Tel. 0251-971210  شماره تلفن
Email: sprechstunde@malteser-muenster.de  ایمیل آدرس
 ساعت کاری سشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲

Osnabrück شهر

Maltesian Migrants Medical Aid Osnabrück  گروه
c/o Notdienstambulanz Osnabrück e.V., Bischofstraße 28, 49074  آدرس Osnabrück
Tel. 0541-961111  شماره تلفن
http://sgs.malteser-osnabrueck.de/malteser-migranten-medizin  صفحه اینترنیتی  
 ساعت کاری سشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بجز روز های رخصتی


Stuttgart شهر

Maltesian Migrants Medical Aid Stuttgart  گروه
Böheimstraße 40, 70199 Stuttgart  آدرس
Tel. 0711-92582-0 شماره تلفن
Email: alexander.baur@maltanet.de   ایمیل آدرس
ساعت کاری روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲ بعد از ظهر


Go back