اطلاعات برای پناهجویان افغانستان درمقابل ترس:

Update: 01.01.2017

اطلاعاتبرایپناهجویانافغانستاندرمقابل ترس:

آلمانبلافاصلهاقدامبهاخراجگروهیپناهندگانافغانستانینخواهدکردبیاییدهمراههمدیگربرایحقماندنشمامبارزهکنیم!

در ماه های گذشته، در بین بسیاری از مردم جامعه افغانستانی ها یک احساس ترس رو به رشد است که شرایط برخورد با پناهندگان افغان در آلمان و در کل اروپا در حال بدتر شدن است.پس از اولین فرمان دیپورت در تاریخ 14 دسامبر 2016 و دیپورت شدن 34 مرد جوان از فرانکفورت به کابل این ترس در حال رشد است ، حتی برخی از آنها از این ترس دارند که بدون هیچ گونه اخطار قبلی در خانه خود بازداشت شده و اخراج شوند و حتی اگر هنوز در پروسه ی پناهندگی هستند، اینها خوشبختانه هیچکدام درستنیستند.

نکته بسیار مهم:

این ممکن نیست که کسی در طول روند رسیدگی به درخواست پناهندگی اش اخراج شود. این به این معنی است که، تا زمانی که شما جواب مصاحبه خود را ( "Bescheid") دریافت نکرده اید و یا تا زمانی که درخواست پناهندگی شما رد نشده باشد، هیچ تهدیدی برای اخراج شدن وجود ندارد! هرگز کسی قبل از اینکه روند پناهندگی اش به پایان برسد و یا قبل از دادن مصاحبه دیپورت نخواهد شد! این خیلی مهم هست که شما شخصا دفترBundesamt/BAMF را از آدرس محل سکونت فعلی خود مطلع سازید، حتی اگر شما توسط خود مقامات مسئول جابجا شده باشید. این ممکن است که آنها، شما را برای مصاحبه دعوت نمایند و یا تصمیمی(حکم را به آدرس غلط شما فرستاده- و درخواست پناهندگی شما رد شود حتی بدون مصاحبه، و یا شما محدودیت زمانی اعتراض علیه حکم را از دست بدهید.

ضمناً برای همه آنها ( مخصوصاً مرد‌های جوان)، آنهاییکه قبلاً نه تنها از سوی اداره پناهندگی( BAMF )بلکه همچنان از سوی محکمه رد گردیده و تنها آنهاییکه وضعیت تحمل( Duldung)را دارند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. 
شما باید فعلاً نسبت به قبلاً بیشتر متوجه باشید و یک بار دیگر کوشش نمایید با وکیل تان و یا مراکز مشاوره حقوقی رایگان برای پناهندگان مشاوره نمایید که چی اقداماتی را میتوانید برای " دادخواهی " انجام دهید  و راه حلی برای این مشکل تان از همین حالا در یابید. اگر شما " Duldung" یعنی وضعیت " تحمل" دارید و نميدانيد که چگونه باید برای " دادخواهی " ادامه دهید لطفاً در یکی از مرکز‌های مشاوره مراجعه نمایید. 
 آدرس مراکز مشاوره حقوقی رایگان برای پناهندگان و مهاجران را میتوانید در اینجا در یابید:

http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-contacts.en.html

و یا اینجا 

 https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/ 

Tel +49 (0)69-242 314 20 (Mo–Fr 10–12 & 14–16)

ایمیل

proasyl@proasyl.de 

وضعیتفعلی: دیپورت(اخراج) ازآلمانبهافغانستانروبهافزایشاست،ولیآنهاقادربهاخراجدستهجمعیافغانهاازآلماننمیباشند!

- در آغاز ماه اکتبر سال 2016 اتحادیه اروپا و دولت افغانستان توافق بازگشت دوباره را امضا کردند که بازگشت پناهجویان افغان که به انها پناهندگی اعطا نشده است و در حال حاضر دارای وضعیت تحمل"Duldung" هستند را اسانتر میکند. آنها همچنین در مورد ساخت یک ترمینال برای دیپورت در فرودگاه کابل صحبت کردند.

-در 14 دسشمبر 2016 مقامات آلمانی فرمان اولین( دیپورت(اخراج از فرانکفورت به کابل را عملی نمودند. 34 مرد جوان دیپورت شدند(در حالی که برای 50 نفر برنامه ریزی کرده بودند، 16 مورد دیپورتی در آخرین لحظات بهدلایلمختلف متوقف شدند.

-اما: توافقنامه بازگشت دوباره منجر به اخراج گروهی پناهجویان نمیشود. اجرای این توافقنامه احتمالا سالها طول خواهد کشید. تنها در آلمان حدود 14.000 افغان در حال حاضر دارای وضعیت تحمل "Duldung" پس از دریافت جواب منفی قطعی درخواست پناهندگی هستند، در سوئد، نروژ، دانمارک تعداد زیادتری دارای این وضعیت هستند. در حال حاضر حتی مشخص نیست که دولت افغانستان چگونه میخواهد این توافقنامه را اجرا کند. تا به حال تنها تعداد انگشت شماری از مردم از آلمان به افغانستان دیپورت شده اند.

در سال 2015 در کل آلمان تنها برای 9 نفر اتفاق افتاده است، در حالی که در 6 ماه اول سال 2016 برای 18 نفر اتفاق افتاده است .

- تاکنون کسان زیادی از آلمان به افغانستان دیپورت نشده اند (در طی سال 2015 و در سراسر آلمان تنها 9 نفر اخراج شدند، طی سال 2016 و به علاوه 34 نفری  که طبق فرمان نو در تاریخ 14 دسامبر دیپورت شدند، این تعداد به 60 نفر می رسد که همه آنها مرد بودند.

- چیزی که به طور منظم اتفاق می افتد به اصطلاح "بازگشت داوطلبانه" به افغانستان است، به این معنی که مردم خودشان تصمیم میگیرند و امضا میکنند که به افغانستان برگردند. اغلب اوقات این کار واقعا بر اساس "داوطلبانه" اتفاق نمی افتد، و اغلب اوقات به این فرد در مورد عواقب احتمالی ان آگاهی داده نمیشود. اگر شما این کار را به عنوان گام بعدی در نظر دارید، شما باید قبل از ان با اطلاعات تماسی که در بالا ذکر شده در مورد گزینه های دیگر درخواست مشاوره کنید. در بسیاری از موارد ما دیده ایم که این افراد که داوطلبانه برگشته اند مجبور میشوند دوباره از افغانستان فرار کنند.

- برای آلمان، ما پیشبینی میکنیم که در اینده تنها مردان جوان، مجرد و سالم در عمل دیپورت خواهند شد. بنابراین بههیچعنواناحتمالدیپورتمردمبهاصطلاح "آسیبپذیر" مانندخانوادهها،زنانمجردویاافرادمسننخواهدبود.

- در نتیجه درصد افرادی که اجازه حق ماندن پناهندگی و یا حفاظت بشردوستانه گرفته اند برای پناهندگان افغان هنوز هم در آلمان بسیار بالا بوده است این امار شامل کسانی که پس از طی پروسه "دوبلین" حق حفاظت گرفته اند نیز میشود: در سال 2015 درصد قبولی حدود 78 درصد بوده تا ماه نوامبر سال 2016 هنوز هم بیش از 60 درصد قبولی گرفته اند. تنها در چند ماه گذشته میزان پذیرش/به رسمیت شناختن کمتر شده است - به این معنی که دفتر مهاجرت شروع به سخت گیری کرده و مناطق خاص بیشتری را به عنوان مناطق "امن" مشخص کرده و آنها بیشتر از گذشته ادعا میکنند که یک فرد می تواند یک "مکان امن" غیر از مکان زندگی خود در دیگر نقاط کشور پیدا کنند "چرا شما نمی توانید در کابل و یا هرات زندگی کنید، که مکان امن هستند؟

- برعکس تبلیغات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افغانستان امن نیست! هر روز مردم جان خود را از دست می دهند و یا در بمب گذاری و یا تیراندازی زخمی می شوند. شما باید سعی کنید که به مقامات به طور بسیار مشخص بفهمانید که چرا شما شخصا در افغانستان در معرض خطر هستید.

شاید تعداد کسانی که دیپورت خواهند شد زیاد بالا نرود ولی یک هدف اصلی این توافقنامه این است که در بین گروه های مهاجرین تولید ترس کنند، که مردم مسیرهای خود را تغییر دهند یا از روی ترس تحریک به بازگشت داوطلبانه شوند. . دولت آلمان امیدواراست که همه به بستگان و دوستان خود در افغانستان، پاکستان و ایران تلفن بزنند و به آنها بگویند: "به اروپا نیایید، شما هیچ شانسی در اینجا ندارید." شما نبایداین کار را بکنید.

ما می خواهیم به دست هم داده و اجازه ندهیم که آنها با این ایده برنده شده و در بین افرادی که به اندازه کافی مشکلات دارند ایجاد ترس و دلهره کنند. نکته خیلی مهم: هیچ جای نگرانی نیست! اگر شما از عواقب این توافقنامه ترس دارید، لطفا با وکیل خود و یا یک دفتر مشاوره صحبت کنید و با کمک انها یک راه برای به دست اوردن حق اقامت پیدا کنید.

اطلاعاتیکاربردیجهتحقاقامتشما

نیازهای مختلف در قدم های متفاوت از پروسه وجود دارد. بنابراین ما فصل ذیل را به 3 بخش متفاوت تقسیم نمودیم: (1 بالاترین تحدید: برای تمام کسانی خصوصا مردان جوان و دارای سلامت که مدرک Duldung  دارند و در جواب پروسه ی پناهندگی خود منفی گرفته اند.

(2 اگر شما تاکنون در انتظار انجام مصاحبه خود می باشید.

(3 اگر شما مصاحبه خود را پشت سر گذاشته اید اما جواب نگرفته اید یا جواب منفی گرفته اید و در انظار تصمیم دوم از دادگاه( محکمه) می باشید.

(1بالاترینتحدید: برایتمامکسانی خصوصامردانجوانودارایسلامتکهمدرکDuldung  دارندودرجوابپروسهیپناهندگیخودمنفیگرفتهاند.

در فرمان اخراج 14 دسامبر ما اکثرا مردان جوان را مشاهده نمودیم، که هر کدام مدت زمان متفاوت را در آلمان سپری کرده بودند. همگی برای بار دوم رد شده بودند، در (Bundesamt (BAMF و همچنین در دادگاه. آنان را از محل زندگی و یا کار شان گرفته بودند، که اکثرا چند روزی پیش از اجرای فرمان اخراج دستگیر شده بودند.

فرمان اخراج بعدی برای آغاز ماه ژانویه اعلام شده است. ما به کسانی که Duldung  دارند پیشنهاد می کنیم که برای بررسی راه های دیگر جهت گرفتن قبولی اقدام کنند. ما می توانیم به شما پنج روش را برای سنجیدن توصیه کنیم:

اگرهنوزدرانتظارمصاحبهخودهستید: چندتوصیهمفیددرموردپروسهپناهندگیبرایپناهندگانافغانستانی:

1 - مراحل پروسه پناهندگی در آلمان در حال حاضر سریع تر از قبل پیش میرود. در نتیجه شما زمان کمتری برای آماده شدن برای مصاحبه پناهندگی خود دارید. خود را در اسرع وقت برای مصاحبه آماده کنید. یک بار دیگر: هیچ کس قبل از دادن مصاحبه پناهندگی خود و قبل از اینکه تقاضای پناهندگی او مورد بررسی قرار نگرفته دیپورت نخواهد شد!

2 - همیشه خوب است که خود را برای روند پناهندگی اماده کنید. در ادامه چند نکته که می تواند برای به دست آوردن نتیجه بهتر به شما کمک کند:

 • قبل از مصاحبه: با یک دفتر مشاوره تماس بگیرید و خود را آماده کنید. شما می توانید اطلاعاتی را در مورد مصاحبه پناهندگی در آلمان در اینجا پیدا کنید:

- English: http://w2eu.info/germany.en/articles/asylum.html
-

 Dari: http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-asylum.fa.html مصاحبه: در اینجا شما باید در مورد جزئیات کامل اتفاقاتی که برای شما و خانواده شما افتاده صحبت کنید. از وقت خود خوب استفاده کنید و دلایلی که موجب آزار و اذیت شما شده را توضیح دهید و بگویید که اگر شما را دیپورت کنند چه اتفاقی برای شما رخ خواهد داد.

 • همچنین برای پناهندگانی که برای مدت زمان طولانی در ایران یا پاکستان زندگی کرده اند: مشکلات خود را در ایران و پاکستان نیز تا جد ممکن با جزئیات توضیح دهید. برای افغان هایی که در کشورهای دیگر بزرگ شده اند بسیار مهم است که بگویند که انها افغانستان را نمیشناسند و هیچ گونه پشتیبانی برای انها در انجا وجود ندارد.
 • در مصاحبه خود کیس هایی که خیلی دور از واقعیت است را استفاده نکنید. در اکثر موارد این کیس ها برای شخص مصاحبه گیرنده کاملا شناخته شده است. اگر شما به عنوان دروغگو شناخته شدید، اصلاح یا عوض کردن گفته های شما پس از آن کار خیلی سختی می باشد.
 • همیشه خوب است که با افرادی که با این موضوع اشنایی دارند مشورت کنید و کیس واقعی خود را برای او توضیح دهید. معمولا همه شما مواردی را تجربه کرده اید که حداقل منجر به گرفتن قبولی از نوع حفاظت انسان دوستانه میشود.
 • در مورد اعضای خانواده: برای مردان جوان و سالم و همچنین برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه که به زودی 18 ساله خواهند شد، بودن اعضای خانواده در کابل و یا دیگر مناطق «امن» افغانستان که به طور منظم با شما در تماس هستند، می تواند خطرناک باشد. چون این افراد میتوانند پس از بازگشت احتمالی از شما حمایت کنند.
 • بسیار مهم است که از ابتدا مدارک مربوط به مشکلات سلامتی خود را با گرفتن گواهینامه از پزشکان جمع اوری کنید. این همچنین شامل همه نوع مشکلات روانی میشود که می تواند نتیجه خاطرات وتجربیات بد از افغانستان و یا خاطرات بد هنگام فرار از انجا باشد. بسیاری از شما علائم: بی خوابی، خواب های بد، سردرد شدید، مشکلات تمرکز و غیره را داشته اید. این یک نوع مریضی روانی و یا اختلال روانی به خاطر استرس زیاد میباشد و می تواند شما را در روند پناهندگی تان کمک کند اگر شما گواهی پزشکی / روانشناسی برای ثابت کردن ان داشته باشید.
 • گذرنامه و شناسنامه افغانستان: همیشه بعد از دریافت قبولی گذرنامه خود را ارائه کنید. دپورت شما به افغانستان تنها پس از دریافت جوات منفی تنها زمانی ممکن است که شما یک گذرنامه افغانستانی به مسئولین ارائه کنید. تا به حال سفارتخانه افغانستان حاضر به صدور گذرنامه بر خلاف میل شما نبوده است. این ممکن است در اینده تغییر کند، اما تا به حال این اتفاق نیافتاده است. همیشه قبل از ارائه گذرنامه با یک وکیل خوب مشاوره کنید.

3 - حتی اگر شما از دفتر مهاجرت (BAMF/) جواب منفی گرفتید، به این معنی نیست که همه چیز برای شما تمام شده است. همه شما یک شانس دوم هم دارید، اگر شما در برابر تصمیم دفتر مهاجرت در یک دادگاه قضایی درخواست تجدید نظر کنید. ما این تجربه را داریم که بسیاری از دادگاه ها، تصمیم گیری های سخت دفتر مهاجرت را تصحیح کرده و در دور دوم بسیاری از مردم حق اقامت به دست می آورند. نکته بسیار مهم: صندوق پست خود را به طور منظم هر روز بررسی کنید، تا در صورت دریافت نامه منفی مهلت دادن درخواست تجدید نظر را از دست ندهید!

4 - کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند به طور عمده مردان جوان و سالم بدون خانواده هستند. و افرادی که از مناطقی مانند کابل هستند، که به اصطلاح به عنوان مناطق نسبتا امن شناخته میشوند بیشتر در معرض خطر هستند.

*برایکسانیکهاولینجوابمنفیشانراگرفتهاندودرانتظارتصمیمدادگاههستند:

  بعضیاوقاترونددرخواستپناهندگیو ) محکمه(درالمانبسیارطولانیمیشوند

این میتواند یک مشکل بزرگ شود، چرا که انتظار انسان را خسته می سازد و به خصوص برای افرادی که منتظرند که پس از قبولی به خانواده خود الحاق شوند این انتظار بسیار سخت تر است. اما برای کسانی که شاید شانس کمتری برای دریافت حق اقامت در دور اول توسط دفتر مهاجرت (Bundesamt BAMF) دارند این زمان انتظار می تواند بسیار بسیار مفید باشد، اگر از آن به خوبی برای دو منظور استفاده شود: ادغام در جامعه یادگیری زبان، یافتن شغل و یا تحصیلات و ایجاد شبکه ای از دوستان که برای حق ماندن با شما همکاری و مبارزه کنند، برای این افراد این زمان هر چه بیشتر طول بکشد بهتر است.

حتی اگر روند پناهندگی شما پایان منفی داشته باشد، یک راه  سومی هم درسه حالت مختلف وجود دارد:

الف* از ماه اگوست سال 2016، اگر شما در یک دوره آموزش حرفه ای ( "Ausbildung") شرکت کنید میتوانید یک مدرک به اصطلاح "Ausbildungsduldung" دریافت کنید. برای تمام زمانی که شما این دوره اموزش حرفه ای  "Ausbildung"را ادامه میدهید، شما حق داشتن مدرک دولدونگ "وضعیت تحمل" را دارید. و شما با داشتن این مدرک دیپورت نخواهید شد. و در صورتی که شما پس از پایان این دوره اموزشی یک کار پیدا کنید، شما حق به دست آوردن اجازه اقامت را دارید. این بدان معناست که آموزش های حرفه ای می تواند به طور موثر از دیپورت شما جلوگیری کند. برای انجام این دوره اموزشی. شما باید در دفتر امور خارجی ها "Ausländerbehörde" درخواست دهید. گاهی اوقات آنها به شما اجازه درخواست نخواهند داد. اگر آنها مخالفت کنند باید به صورت کتبی این کار را انجام دهند که در این صورت شما می توانید در برابر این تصمیم در یک دادگاه قضایی درخواست تجدید نظر کنید. این تجدید نظر اغلب موفقیت آمیز می باشد، دلیل آن اینست که اغلب این کار دفتر کاملا غیر قانونی می باشد که از دادن اجازه به شما خودداری کنند. شما می توانید یک مرور کلی در این مورد را در آلمان اینجا پیدا کنی

ب( همچنین این امکان وجود دارد که شما درخواست اجازه اقامت کنید:

بر اساس پاراگراف a25 (25a§) برای افراد جوان تر از 21 سال که به مدت حداقل 4 سال در المان بوده اند

و بر اساس پاراگراف b25 (25b§) برای افراد مسن تر از 21 سال که همراه خانواده و کودک که به مدت حداقل 6 سال در آلمان هستند و برای بزرگسالان بدون خانواده و کودک که به مدت حداقل 8 سال در آلمان بوده اند. می توانید چتد نکته را در این مورد به زبان آلمانی در لینک ذیل بیابید:

http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/___25a/__25a.pd

http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/___25a/__25a.pdf

ج) حتی اگر در انتهای روند پناهندگی خود بعد از اتمام مراحل نتیجه منفی گرفتید، یک گزینه دیگر هم وجود دارد - از طریق "دادخواست" به پارلمان دولت و بررسی توسط کمیسیون مشکلات"Härtefall-      Kommission" - برای دریافت حق اقامت بر اساس "ادغام در جامعه". جلوگیری از دپورت یک فرد اگر او مرتکب جرم شده باشد بسیار سخت میباشد و راه را برای "دادخواست" از این طریق سخت میکند. بنابراین مراقب باشید و از انجام کارهایی که منجر به دریافت جریمه شود خودداری کنید. ملاحضه: احکام برای معامله مواد مخدر و سایر محکومیت های جزایی  باعث محرومیت شما از گرفتن هر نوع اجازه اقامت دیگر می گردد، همچنین می تواند به تنهایی خود موجب اخراج فرد گردد.

د) اگر دلایل جدیدتر(فرض مثال: مشکلات طبی یا روانی و... جدید، که پیش ااز این وجود نداشته ممکن است که راه هایی برای از سرگیری یک پروسه نو (Folgeantrag) باشد. شما میبایست در اسن باره  با وکیل خود مشورت نمایید. می توانید چتد نکته را در این مورد به زبان آلمانی در لینک ذیل بیابید:

 https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-beraterinnen/

ه) حتی اگر در طی این زمان شرایط خانوادگی تان تغییر کند(فرض مثال: اگر با یک شهروند آلمانی یا کسی که اقامت آلمان را دارد و یا صاحب فرزندی شوید که حق اقامت در آلمان را داشته باشد و شما سرپرست وی هستید، این موارد شرایط را تغییر می دهند و شما باید با وکیل تان و یا مراکز مشاوره در مورد چگونگی ارائه این موارد جدید به مقامات به عنوان دلایل اصلی دریافت اقامت مشاوره کنید.

در بعضی موارد مقامات اقدام به دیپورت می کنند تا درس عبرتی ترساندن برای دیگران بسازند، مانند مورد دیپورت 14 دسامبر و اعلام نمودن آغاز ژانویه برای بار دیگر. هنوز امکان دارد که از اخراج(دیپورت) حتی در آخرین لحظات جلوگیری نمود. شما می توانید نظریه های بیشتر در مورد چگونگی انجام آن در لینک ذیل بیابید:

  http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation.en.html در زبان انگلیسی و شامل نسخه ی  PDF  به زبان های مختلف که قابل چاپ می باشد. و به زبان فارسی لینک ذیل را بررسی نمایید:

https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-beraterinnen http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-deportation.fa.html

 ما می توانیم خوب تصور کنیم که در موارد بسیار کمی مقامات سعی می کنند برای ایجاد ترس بیشتر برای همه یک نفر را دیپورت کنند. به این دلیل است که پیشنهاد میکنیم که همیشه با یکدیگر ارتباط داشته باشید در مورد مشکلات خود مانند دریافت جواب منفی با دیگران صحبت کنید، برای گام های بعدی و دفاع از این فرد برنامه ریزی کنید. ما تجربه این کار را داریم که از دیپورت افراد جلوگیری کنیم اگر ما با هم باشیم. این کار ممکن است کمی طول بکشد اما در نهایت امکان موفقیت زیاد است. تا آخرین لحظه هم ممکن است که یک دیپورتی را متوقف کرد. شما می توانید اطلاعات بیشتری در این مورد چگونگی انجام این کار را در اینجا پیدا کنید:

: انګلیسی http://w2eu.info/germany.en/articles/asylum.html 
دری http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-asylum.fa.html

و)  در صورتی که شما قصد ترک آلمان و رفتن به یک کشور دیگر را دارید بهتر است که در مورد آن دوباره فکر کنید که از به وجود امدن یک وضعیت بدتر جلوگیری کنید. در مورد سایر کشورها اطلاعات مفید و اطلاعات تماس در این سایت پیدا کنید: http://w2eu.info/ و بسیار مهم وضروری است که پیشازرفتن درخواست مشاوره کنید. چیزی که شاید خیلی مهم است که در ذهن داشته باشید این است که در بسیاری از موارد به ویژه هنگامی که شما مدتی در اینجا زندگی کردید و ثبت نام شده اید، بسیار ساده تر و سریعتر است که در اینجا برای حق ماندن مبارزه کنید تا اینکه به کشور دیگری بروید، به خصوص احتمال اینکه دوباره به المان برگردانده شوید نیز وجود دارد.

8 - مخصوص ایالت بایرن: افغان هایی که در بایرن هستند و تنها دارای مدرک دولدونگ ( "Duldung") هستند پس از پایان پروسه پناهندگی با نتیجه منفی - بدون داشتن مدرک دیگری غیر از دولدونگ) ممکن است نامه تهدیدی از سوی مقامات دریافت کنند. اگر شما چنین نامه ای دریافت کردید، این بدان معنا نیست که شما به سرعت اخراج خواهید شد. لطفا با یک دفتر مشاوره و یا وکیل خود تماس بگیرید و در مورد شانس های بالقوه خود برای ماندن صحبت کنید.

لطفا اطلاعات مربوط به بخش اول  “Ausbildungsduldung را به دقت مرور نمایید، حق اقامت بر اساس

https://www.proasyl.de/news/anspruch-auf-ausbildung-informationen-zur-neuen-rechtslage-fuer-geduldete/

 §25a و 25b   و دادخواست Härtefall در بخش های بالا. برای تمام این گزینه ها حیاتی است که :

الف( زبان آلمانی را بیاموزید،

ب( شخصا شروع به کسب درآمد کنید و از مراکز رفاه اجتماعی بی نیاز شوید،

ج(ادغام شما در جامعه می تواند مفید باشد ارتباط شما با انجمن های اجتماعی مانند ورزش، هنر، موسیقی و..... ، یا تلاش داوطلبانه برای همکاری و....

پس شما میبایست از وقت خود استفاده کرده و خود را برای قدم بعدی آماده نمایید که زیاد هم ضروری نیست و اما همیشه بهتر است که یک نقشه دوم یا همان پلان B داشتته باشید.

مابهشماپیشنهادمیکنیم:

 • همه باید با هم همکاری کنیم که ایجاد ترس و شایعات را متوقف کنیم. اگر شما می توانید، لطفا این اطلاعات را با تمام دوستان خود به اشتراک بگذارید.
 • برای پروسه پناهندگی خود را اماده کنید.
 • بیایید دست به دست هم داده و برای امکانات بیشتر برای تسریع ادغام خود در جامعه درخواست کنیم. مانند دسترسی بیشتر و بهتر به کلاس های یادگیری زبان مخصوصا برای کسانی که هنوز از این امکان بهرمند نیستند. ما انتظار داریم که دفاتر امور اتباع خارجی ( "Ausländerbehörden") در مورد صدور مجوز کار و یا مجوز شروع دوره های آموزش حرفه ای ("Ausbildung") سخت گیر تر خواهد شد. ولی ما باید شبکه هایی برای مبارزه برای دسترسی بیشتر و بهتر به دوره های زبان و مجوز کار ایجاد کنیم.
 • بیایید دست در دست هم داده و در برابر اخراج پناهندگان با ایجاد همبستگی مبارزه کنیم. افغانستان امن نیست. هر کسی که در پروسه پناهندگی خود جواب منفی میگیرد باید دوستان زیادی در اطراف خود داشته باشد و این پیام را به گوش همه برساند. بیایید در مقابل ترس دست در دست هم دهیم. ما همه با هم اجازه نمی دهیم که هیچ کس برخلاف میل خود( دیپورت) اخراج شود!

 

What is w2eu.info

w2eu.info provides contacts and counselling to refugees and migrants on their way. At the outer borders of Europe, people are refused entry, they are imprisoned and deported. Nevertheless people are coming. w2eu.info is supporting you who come to Europe in your struggle for a better life. We welcome all travellers on their difficult trip and wish you all a good journey - because freedom of movement is everybody's right

Permalink to this leaflet: http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation-afghanistan.en.html

Internet

http://www.w2eu.info

Updates: http://live.w2eu.info

Contact

contact@w2eu.info ­|w2eu_info@yahoo.com

آلمان به راحتی همه چیز را برای پناهندگان افغانستان تغییر نخواهد داد – هیچ دیپورتی به صورت گروهی انتظار نمی رود!

application/pdf 201701-Against the fear-Afghanistan_DARI.pdf (260.6 KiB)

application/pdf 201701-Against the fear-Afghanistan_DEUTSCH.pdf (150.0 KiB)

application/pdf 201701-Against the fear-Afghanistan_ENGLISH.pdf (160.4 KiB)

application/pdf 201701-Against the fear Afghanistan_PASCHTU.pdf (284.9 KiB)

Go back