جنس

ناهجویی بر مبنای موجب آزار قرار گرفتن به دلیل هویت جنسی یا گرایش جنسی 
هویت جنسی یا گرایش جنسی شامل این موارد میشود : 
lesbian هم جنس خواهی در جنس مؤنث 
Gay هم جنس خواهی در جنس مذکر
Bisexual دو جنس خواهی 

Read more …

جنس

اگر شما یک‌ یا چند شرط از شرایط زیر را دارید،از حق استفاده از امکانات مخصوص برخوردار میشوید

زیر سن قانونی‌ باشید

از کار افتاده باشید

Read more …

Netherlands > Gender

Read more …

سوئد و جنس

قانون اتباع خارجی در سوئد باید به لحاظ جنسیتی خنثی باشد. در عین حال، نوعی نگرش مردانه و سنتی فرآیند پناهجویی را شکل می‌دهد. در عمل، این نگرش از آنجایی که زنان اغلب به دلایل متفاوتی از مردان مورد سرکوب قرار می‌گیرند، کار آنها را در ارتباط با به اثبات رساندن دلایل پناهندگی‌شان سخت کرده است،

سعی کنید نماینده‌ای حقوقی و آشنا به دلایل پناهندگی زنان داشته باشید.

Read more …