بررسی اجمالی درفرانسه

بررسی اجمالی درفرانسه

همانطور که دراکثر کشورهای اروپایی.دولت فرانسه می خواهد به منظور محدودکردن مهاجرت های قانونی ودسترسی به حق اقامت برای خارجی ها که یكی از پالیسی ویا سیاست های این کشور است ودولت تمایل دارد تافراتر ازمحدودیت های قانونی وبرای قراردادن موانع اضافی دسترسی به حقوق بیشتر داشته باشد

روند پناهندگی بسیار طولانی است ودسترسی به خانه یا مسکن میتواند مشکل ساز باشد
دسترسی افرادزیرسن قانونی وحفاظت ازآنها به عنوان متفاوت وباتوجه به دولت محلی ارتباط دارد
دولت درکوشش محدودیت های دیگری است ازطریق راه قانونی اجازه اقامت فقط به دلایل مشکل صحی ویا پزشکی ارایًه شده است

برای خانواده ها همسر وفرزندجزیی که تقاضای کارو
مهاجرت  به فرانسه بکند این درخواست طولانیتر است

از طرف دیگر، یک شبکه بسیار توسعه یافته از گروه های حمایتی برای مهاجران وجود دارد، بنابراین ممکن است،  پناهجویان.  با استفاده از این انجمن ها برای به اجرا درآوردن حقوق خود استفاده کنند

دادگاه به طور معمول دولت را برای عدم رعایت قانون محکوم می کنیم مگر مفید نیست
اگر شما انتخاب می کنید به اقامت خود در فرانسه، با یکی از مراکز حقوقی در ارتباط شوید تا از حق شما دفاع صورت گیرد وبرای شما کمک مشورتی شود


Go back