دوبلین دوم در فرانسه

دوبلین دوم در فرانسه

در ماه مارس سل۲۰۱۱ فرانسه تصمیم گرفت تا موضوع پناهجویان را که به یونان بفرسته به تعلیق دراوردد
این امر بخاطر این گرفته شد که وضیعت پناهندگان دریونان سازگار با حقوق بشر نیست
با توجه به نامه ازوزیر مهاجرت فرانسه . برایس فیکس. به سازمان های غیردولتی در فرانسه یا
Terre.D.asile      
فرانسه ازآلمان.فنلاند .ودانمارك تقاضاکرد که به همین تصمیم می آیند به همراه سوئدن.ایسلند. بریتانیا ونروژ شرح زیر است
شما برای معلومات بیشتر در باره قانون دوبلین دوم با این سازمان ها در ارتباط شوید
Cimade
64 rue Clisson
75013 Paris
Tel 0033 (0)1 44 18 60 50
http://www.cimade.org/

Collectif de soutien des exilés du 10ème
c/o MRAP 43 bd Magenta 75010 Paris
0033 (0)1 53 38 99 99
exiles10 (at) rezo.net
http://www.exiles10.org/

GISTI
3 villa marcès 75011 Paris
http://www.gisti.org/
gisti (at) gisti.org
0033 (0)1 43 14 84 84

Forum refugies
Maison du réfugié
326 rue Garibaldi
69007 Lyon
Tel: 0033 (0)4.72.77.68.02


Go back