فرانسه

تماس با ما در فرانسه

تماس با ما در فرانسه
در فرانسه چند گروهای تخصصی وسازمان های غیردولتی وجوددارند که ازنظرمشاوره حقوقی برای پناهندگان ویا مهاجرین کارمیکنند ودرلیست ذیل شماره تلفن وادرس موجوداست.
http://www.cimade.org/regions
کالاس Calais
اگر شما می خواهید تقاضایی پناهندگی کنید.اگر شما زیر سن هستید و می خواهید در فرانسه تقاضایی اقامت کنید و ماندگار شوید در اینجا درخواست کمک کنید
France Terre d'Asile, 5 rue de Vic, 62100 Calais, 03 21 19 66 09
Secours catholique, 1691 route de Saint-Omer, 62100 Calais, 03 21 19 86 56

Read more …

بررسی اجمالی درفرانسه

بررسی اجمالی درفرانسه

همانطور که دراکثر کشورهای اروپایی.دولت فرانسه می خواهد به منظور محدودکردن مهاجرت های قانونی ودسترسی به حق اقامت برای خارجی ها که یكی از پالیسی ویا سیاست های این کشور است ودولت تمایل دارد تافراتر ازمحدودیت های قانونی وبرای قراردادن موانع اضافی دسترسی به حقوق بیشتر داشته باشد


Read more …

دوبلین دوم در فرانسه

پناهندگی در فرانسه

پناهندگی در فرانسه
افراد که در کشور خود مورد تهدید همکاران و یا دولت خود قرار میگیرند و دولت کشور از آنها محافظت کرده نمیتواند آنگاه افراد میتوانند برای حفاظت از یک کشور اروپای درخواست حفاظت کند
درکشور های اتحادیه اروپا قوانین مختلف وجود دارد مگر هر کشور اروپائی روش خاص خود را دارد در فرانسه این روش میتواند پیچیده و طولانی باشد بنابر این شما باید خود را با حمایت از انجمن ها آماده سازید و در روش پناهندگی از کمک های اولیه این انجمن ها استفاده کنید


Read more …

مهاجرین درکالاس- و اطلاعات مفید


مهاجرین درکالاس- و اطلاعات مفید

کالاس یک شهر متوسط به ساکنان ۷۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ و یکی از همسایه های این شهر نزدیکترین بندر فرانسه با انگلیس است  از زمانیکه بندر سنگاتی از طرف دولت بسته شده این بندر با فعالیت آغاز با کار کرده .

در سال ۲۰۰۲ پناهجویان آمدن به این جا را ادامه دادند مهاجرین با دو قسمت در امتدا از سواحل فرانسه و بلژیک را به دو بخش تقسیم کردن ،


Read more …

افراد زیر سن درفرانسه

افراد زیر سن دارای حقوق خاص می باشند

فرانسه متحد است با محافظت از کودکان زیر سن قانونی که در زمان سخت دچار مشکل باشند
این به معنی ارایه شرایط زندگی خوب آموزش و پرورش .فرصت برای یادگیری کسب این ممکن برای افراد زیر سن قانونی که انتخاب اقامت در فرانسه کند و در اردوگاه و یا در یک خانواده زندگی کند به مدرسه برود و یا برای یادگیری یک کسب تحت مسولیت کمک اجتمائی در دوران کودکی شود

Read more …

اردوگاه ویا کمپ ها در فرانسه

اردوگاه ویا کمپ ها در فرانسه
پلیس می تواند یک شخص را در وضیعت نا منظم کنترول هویت کند بعدا میتواند شخص را به استگاه پلیس برای کنترول هویت حد اکثر ۴ ساعت نگهدارد و یا ۲۴ ساعت و یا امکان دارد زمان را طولانی تر بسازد .
در استگاه پلیس و یا در بازداشتگاه شما حق دارید تا سوال کنید که نیاز به وکیل دارید در صورت نداشتن وکیل شخصی
شما حق دارید تا به دکتر مراجع کنید بعد از بازداشت امکان فرستادن شما به کشور دیگر امکان دارد
در هر مرکز نگهداری انجمن های مستقل از دولت وجود دارد تا به شما در مورد حقوق شما و کمک  به شما و به حقوق شما احترام بگذارند  

Read more …

دیپورتی از فرانسه

دیپورتی از فرانسه
افراد بدون اقامت قانونی شناسایی می شوند
و اخراج آنها دربرابر یک ارگان سازمان یافته
معلومات ذیل که به زبانهای مختلف است را داونلود نماید که دارای ۴۸ صفحه است وبه زباهنهای ذیل میباشد
۱   انگلیسی
۲ فرانسوی
۳     عربی
و به نسخه های صوتی گوش بدهید

Read more …

شرایط زندگی در فرانسه

شرایط زندگی در فرانسه
پناهجویان اولین کارت خود را از از ریاست مربوط بعد از تقاضایی پناهندگی شان در دفتر
I  OFPRA  
 بدست می آورند
بعد از دریافت این کارت ۳۱۰ یورو ماهانه برای پناهندگان دریافت می کنند
در صورت نه داشتن مسکن در صورت داشتن مسکن از طرف تنها ۱۹۰ یورو دریافت خواهند کرد  


فرانسه و خدمات پزشکی

فرانسه و خدمات پزشکی
پناهندگان و افراد بدون اقامت در فرانسه دارای حقوق رایگان پزشکی میباشند
مرکز پزشکی رایگان D .ACCES AUXSOIUS _PASS  
که مربوط شفاخانه است از دوشنبه تا جمع از ساعت ۰۱.۳۰ الی ۰۶.۳۰ باز می باشد و کاملآ رایاگان است ،و ممکن است به دکتر مراجع کنید و دسترسی به مراقبت های اولیه پزشکی در صورت نیاز دسترسی یابید،


Read more …