پناهندگی

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۸

There is a leaflet on Asylum in Slovakia by the UNHCR: