خدمات پزشکی در رومانی

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۱۷

به لحاظ تئوریک، پناهندگان پذیرفته شده در رومانی باید مثل شهروندان این کشور به خدمات پزشکی (و دیگر خدمات) دسترسی داشته باشند. با این حال، در عمل، این حق غالا نادیده گرفته می شود و باید آن را مطالبه کرد. (برای مثال به کمک ان جی اوهایی که در حوزه حقوق پناهندگان کار می کنند).


Last update: Februray 2017

رومانی/ خدمات بهداشتی-درمانی

به لحاظ تئوریک، پناهندگان پذیرفته شده در رومانی باید مثل شهروندان این کشور به خدمات پزشکی (و دیگر خدمات) دسترسی داشته باشند. با این حال، در عمل، این حق غالا نادیده گرفته می شود و باید آن را مطالبه کرد. (برای مثال به کمک ان جی اوهایی که در حوزه حقوق پناهندگان کار می کنند).