رومانی قانون دبلین ۳

Last update : June 2017

از آنجاییکه رومانی پیش از این جزو کشورهای اصلی محل گذر پناهجویان نبوده است، تعداد کمی پناهجو مطابق قانون دوبلین سه به این کشور عودت داده می شوند. با این حال ممکن است در آینده تعداد موارد عودت داده شده افزایش یابد. تا اکنون، تعداد کمی پناهجو از مجارستان به رومانی، از رومانی به بلغارستان، از سوئد به رومانی و از سوئیس به رومانی دیپورت شده اند.


رومانی/دوبلین III

از آنجاییکه رومانی پیش از این جزو کشورهای اصلی محل گذر پناهجویان نبوده است، تعداد کمی پناهجو مطابق قانون دوبلین سه به این کشور عودت داده می شوند. با این حال ممکن است در آینده تعداد موارد عودت داده شده افزایش یابد. تا اکنون، تعداد کمی پناهجو از مجارستان به رومانی، از رومانی به بلغارستان، از سوئد به رومانی و از سوئیس به رومانی دیپورت شده اند.