بازداشت

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۱۲

مدت بازداشت و دادگاه
اگر در بازداشتگاه اداره ی مهاجرت Förvar زندانی شدید ، همیشه بخاطر بازداشت ،حق برخورداری از وکیل دارید ، معنی آن اینست که درخواست داشتن وکیل یا حقوقدان می کنید، که او در باره ی آزادی شما، درصورت ادامه ی بازداشت ، فعالیت نماید. اگر شما، خودتان مستقیما، تقاضای وکیل نکنید. وقتی پلیس یا اداره ی مهاجرت شمارا تحویل گرفت ، وکیلی برای شما درنظر خواهند گرفت. توجه داشته باشید، که اگر از وکیل خود راضی نباشید ، بعداز گذشت زمان ، تعویض آن معمولا دشوار میشود .


مدت بازداشت و دادگاه
اگر در بازداشتگاه اداره ی مهاجرت Förvar زندانی شدید ، همیشه بخاطر بازداشت ،حق برخورداری از وکیل دارید ، معنی آن اینست که درخواست داشتن وکیل یا حقوقدان می کنید، که او در باره ی آزادی شما، درصورت ادامه ی بازداشت ، فعالیت نماید. اگر شما، خودتان مستقیما، تقاضای وکیل نکنید. وقتی پلیس یا اداره ی مهاجرت شمارا تحویل گرفت ، وکیلی برای شما درنظر خواهند گرفت. توجه داشته باشید، که اگر از وکیل خود راضی نباشید ، بعداز گذشت زمان ، تعویض آن معمولا دشوار میشود .

اگر، در چنین بازداشتگاهی در سوئد افتادید، حداکثر زمان باز داشت، می تواند تا یک سال طول بکشد، ولی بعداز هر 8 هفته، می توان با رسیدگی به پرونده، زودتر موضوع را حل کرد . در این مدت شما حق مرخضی ندارید. درابتدا، بین شما و پلیس، مستقیما صحبتی در بازداشتگاه انجام میشود.
بهتر است، با پلیس بدون وکیل خود صحبت نکنید. بلکه از پلیس بخواهید که وکیل شما در آنجا حاضر باشد. امکان دارد که پلیس مطالبی را مطرح کند که به آزاد شدن شما نطمه بزند. از تصمیم پلیس می توان به دادگاه اداره ی مهاجرتMigrationsdomstolen شکایت överklaga کرد.. شما می توانید به عنوان وکیل خودت به دادگاه شکایت کنید و حتی میتوانید درخواست کنید که خودتان در دادگاه صحبت خواهید کرد.شما همیشه حق دارید که از حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر نمائید. ولی همیشه امکان صحبت کردن در دادگاه را ندارید.

بعداز دادگاه شما می توانید به دادگاه تجدید نظر اداره مهاجرتMigrationsöverdomstolen شکایت کنید ولی این دادگاه فقظ به چند درصد از شکایت ها اجازه ی تجدیذ نظر Prövningstillstånd میدهد.

بازداشت و ملاقات
در مدت بازداشت در سوئد حق استفاده از اینترنت ، داشتن تلفن همراه و ملاقات می باشید. ولی استفاده از دوربین عکاسی و تلفن همراه با دوربین عکاسی را ندارید. با گروه ها و افرادی که از شما حمایت می کنند تماس بگیرید.بهتر است ملاقات کنندگان شما وسائل مورد نیاز را براینان بیاورند. در ضمن شما را از روال کار و امور دادگاه اگاه نمایند. تماس با خارج از زندان مفید ست که اگر در زندان اعتصاب غذا یا اعتراضی صورت بگیرد بهتر می توان آن موضوع را دربیرون از زندان منعکس نمود.