آنچه که من باید در مورد توافق حاصل از اجلاس اتحادیه اروپا و ترکیه در تاریخ 2016/03/18 و وضعیت کنونی در یونان باید بدانم

Last update : October 2016

بر اساس قانون، همه ملیت ها را می توان به ترکیه بازگشت داد! هیچ ملیت که به خودی حفاظت شده وجود ندارد. همه افراد می تواند بازگردانده شونداگر آنها آرزوی خود به دنبال پناهندگی در یونان را ابراز نکنند. شما می توانید ازهرافسر پلیس در نقطه داغ و یا خدمات پذیرش و شناسایی و یا هر کارمند سازمان ملل متحد و یا EASO برای ثبت درخواست تان جهت تقاضای پناهندگی درخواست كنيد و یا به مقامات مسئول براى انجام اين كار ارجاع داده شويد. اگر شما تقاضای پناهندگی نماييد، شما واردمراحل پناهندگی در جزیره مى شويد.


آنچه که من باید در مورد توافق حاصل از اجلاس اتحادیه اروپا و ترکیه در تاریخ 2016/03/18 و وضعیت کنونی در یونان باید بدانم
Last update: 22.3.2016

چه كسي در خطر است به ترکیه بازگشت داده شود؟

بر اساس قانون، همه ملیت ها را می توان به ترکیه بازگشت داد! هیچ ملیت که به خودی حفاظت شده وجود ندارد. همه افراد می تواند بازگردانده شونداگر آنها آرزوی خود به دنبال پناهندگی در یونان را ابراز نکنند. شما می توانید ازهرافسر پلیس در نقطه داغ و یا خدمات پذیرش و شناسایی و یا هر کارمند سازمان ملل متحد و یا EASO برای ثبت درخواست تان جهت تقاضای پناهندگی درخواست كنيد و یا به مقامات مسئول براى انجام اين كار ارجاع داده شويد. اگر شما تقاضای پناهندگی نماييد، شما واردمراحل پناهندگی در جزیره مى شويد.

عملا، در ماه سپتامبر سال ٢٠١٦، تنها سوری ها تحت تأثير مصاحبه پذيرش بودند، که در آن مقامات یونانی با کمک EASO اين نكته رابررسی مى كنند كه آيا می توان شخص مورد نظر را به ترکیه برگشت داد يا خير و یا اجازه دارد در یونان بماند و درخواست پناهندگی كند.

توجه! اين وضعیت می تواند در هر نقطه ای از زمان تغییر كند و ملیت های دیگر نيز ممکن است تحت تأثير روش پذیرش قرار گيرند.

توجه! مردم از مراکش، الجزایر، تونس، مصر، بنگلادش و پاکستان - کشورهایی که کشورهای تولید کننده پناهندگان معمولی در نظر گرفته نمى شوند، اگر درخواست پناهندگی كنند، تقاضاي آنها را به روش های سریع fast track در این جزیره بررسي مى كنند و در بسیاری از موارد اشاره شده در معرض خطر دریافت جواب رد بسیار سریع مى باشند.

توجه! اگر شما به این ملیت ها تعلق داريد، شما حتی ممکن است بيش از 25 روزحبس بمانيد و به ديگر مراكز بازداشت در سرزمين اصلي انتقال داده شويد جهت امضای توافقنامه بازگشت داوطلبانه، يا به روش اخراج اجبارى، و یا به ترکیه بازگشت داده شويد.

چه کسی از پروسه بازگشت مجدد مستسنأ است؟
افرادی که شناسایی هويت شده اند وآسيب پذير ارزیابی شده اند از پروسه بازگشت در أمان اند و از”روند پناهندگی مرز” حذف مى شوند. افرادی که درخواست الحاق (پيوند) به خانواده و یا به خویشاوندان نزدیک خود در اروپا مى كنند از بازگشت مجدد و یا بازداشت، تا زمانی که پروسه پيوند جريان دارد در امان اند و محدودیت اقامت در جزیره ورودى نيز باید برداشته شود.

چه مدت در بازداشت مى مانم؟
درمركز پذیرش اوليه(FRC) Fylakio در نزديكى مرز خشكي یونان و ترکیه و نقاط داغ در جزایر یونانی لزووس، ساموس، خیوس، لروس و کوس شما نباید بیش از 25 روز بمانيد. شما با این حال معمولا پس از آن یک محدودیت تردد در جزیره که به شما اجازه نمی دهد که ساير مناطق در سرزمین اصلی و یا در جای دیگر تردد نماييد، خواهيد داشت.

در بسیاری از موارد، پس از آن دوره ٢٥ روز اول، به شما دستور داده مى شود تا در داخل نقطه داغ بمانيد اما با اجازه تردد آزادانه در این جزیره و یا به شما دستور داده مى شود تا در یک اردوگاه باز زندگی می کنيد در همان جزیره ورود، در حالی که شما اجازه نخواهيد داشت تا جزیره را ترك نماييد تا زمانی که پذیرش ادعای شما تظمين واعطا نشده و یا پروسه پناهندگی تان به اتمام برسد. سپس شما آزاد هستید در داخل یونان سفر خواهد بود.

توجه! در چند مورد، ممکن است که شما پس از دوره ٢٥ روز به یک مركز پلیس در جزیره و یا یک مرکز بازداشت در سرزمین اصلی منتقل گرديد.

توجه! اگر شما به یک گروه آسیب پذیر تعلق داريد و نیازتان بسیار فوری پزشکی است که نمی تواند در این جزیره تحت پوشش قرار گيرد، ممکن است اجازه تردد به مقصد سرزمین اصلی به شما داده شود. همچنین برخی از افراد دیگر با نیازهای ویژه، می توانند از محدودیت حرکت در جزیره، تحت شرایط خاص آزاد شوند.

توجه! افراد داراى بستگان در اتحادیه اروپا که برای الحاق به خانواده روند پناهندگی شان در سرزمین اصلی (آتن) اعمال می شود و نیز مجوز ترک جزیره دریافت خواهید کرد.

چه افرادى باید با توجه به قانون دركل بازداشت نشوند؟
شما نباید بازداشت شويد اگر شما به گروه های زیر تعلق داريد:

 • گروه های آسیب پذیر، به خصوص کودکان بدون همراه

دوبلین III موارد الحاق به خانواد

مواردی که به عنوان قبول پذیرفته شده است

 • اشخاصی که درخواست پناهندگی انها پس از ٢٥ روز به طور کامل ثبت شده است.

چگونه می توانم درخواست پناهندگی کنم؟
در ابتدا شما باید به دولت به هر مقام از کارکنان امنیتی (پلیس / مرزبان) و یا سرويس پذیرش و شناسایی إعلام نماييد كه مى خواهيد درخواست پناهندگی كنيد. سپس، در مرحله دوم، شما رسمی ثبت نام مى کنید برای حمایت بین المللی قبل از سرويس پناهندگی. آنها اطلاعات شخصی تان را ثبت و واقعیت های اساسی در مورد دلایل فرارتان، اما درخواست پناهندگی شما در این مرحله نمی تواند ارزیابی شود. در این نقطه، خدمات پناهندگی یک تصمیم با پيشنهاد بازداشت را صادر مى كند، به دلیل اقدامات جایگزین نمی تواند اعمال شود و شما یک فرد آسیب پذیر نیستيد.

پس از اين براي سوريه اى ها چه رخ خواهد داد؟
بعد از چند روز یا چند هفته، اگر شما سوریه اى هستيد، از شما خواسته خواهد شد جهت حضوردر مصاحبه پذيرش، که در آن مقامات تصمیم مى گیرند که آیا دولت یونان مسئول بررسی تقاضای پناهندگی شما خواهد بود، آیا شما می توانستيد برای حفاظت در ترکیه درخواست كنيد و یا اینکه آیا شما درگذشته در تركيه تحت حفاظت کافی بوده ايد.

اگر جوب پذيرش تان درطى ٢٥ روز بازداشت مورد بررسی قرارنگيرد، شما کارت پناهجو دریافت خواهيد كرد و به شما اجازه داده می شود كه در جزیره ورود آزادانه تردد نماييد. با این حال، مقامات گزینه قانونی دارند تا شما را حتی در طول پروسه پناهندگی به دليل خطر فرار، حبس كنند اما اين اتفاق بندرت رخ مى دهد.

توجه! اگر شما درخواست پناهندگی كرده ايد وارزيابي پذیرش إعلام شده، مقامات می توانند براى شما کارت پناهجويي بدون تعیین محل اقامت و محدودیت های آزادی حرکت را صادر کند.

چگونگى آماده شدن برای مصاحبه پذیرش؟
مصاحبه در حال حاضر در تمام جزایر توسط کارشناسان بین المللی EASO به زبان انگلیسی با یک مترجم انجام مى گردد. EASO پیشنهاد مى كند برای تصمیم پرونده شما به سرويس پناهندگی یونانی است که مسئول تصمیم گیری مى باشد.

از آنجا که این مرحله زمانی است که اکثر مردم جواب رد گرفته اند، اين بسيارمهم و حیاتی است كه شما آمادگى داشته باشيد. در نظر بگیرید که بسیاری از مصاحبه ها از يك روش بسیاراستاندارد انجام شده، بنابراین شما نیز باید تلاش بیشتری كرده كه در طول مصاحبه به بهترین راه ممکن خطراتى كه شما ازآن ترس داشته و نمى خواهيد به ترکیه بازگشت داده شويد را توضیح دهيد. توضیح دهید که چرا آنجا برای شما امن نيست. چرا شما ترس داريد كه به ترکیه بازگشت و از آنجا به کشور مبدأ تان ديپورت شويد. چرا شما از حبس شدن مى ترسيد؛ چرا شما ترس از بازگشت به عقب داريد. به چه دلیل شما نمی توانستيد در ترکیه بيش از اين اقامت كنيد و یا تا زمانی که شما در آنجا بوديد تا به حال امکان ادغام(بدون اقامت، کار وهیچ دسترسی به سیستم بهداشت عمومی)نداشتيد. که شما تا به حال به پروسه پناهندگی دسترسی نداشتيد، اجازه ثبت پناهندگی نداشتيد، و یا بطور موثر محافظت نمى شديد.

تمام تجربیات شخصی از اخراج در مرزهای ترکیه به ایران، عراق، سوریه و یا بازداشت در ترکیه را بيان كنيد؛ هر تجربه ي نژادپرستانه، پلیس یا دیگر رفتارهاي خشونت آمیز كه در ترکیه تجربه كرديد وهر تجربه اخراج به کشورتان از شما و یا ازافرادی که می شناسید. اگر دلایل خود فرارازکشور تان در ترکیه نيز معتبر می باشد که شما ترس از همان افراد/ سازمان داشته كه زندگی شما در تركيه نيز در معرض خطر است، لطفا اين موضوع را هم شرح دهيد.

چه اتفاقی می افتد اگر من اجازه ندارم در يونان درخواست پناهندگی كنم؟
اگر شما مجازدرنظر گرفته نشده ايد، پروسه شما نيز رد خواهد شد. شما با یک سند در مورد تصمیم اعلام شده مطلع خواهيد شد. سپس شما تنها ٥ روز براى درخواست تجدید نظر در برابر آن زمان داريد. درمورد پروسه دوم مقامات یونانی تصمیم خواهند گرفت. این بسیار مهم است که برای انجام اين مورد کمک های حقوقی بگيريد ! بسیاری از پناهندگان در مقابله با این تصمیم گیری پيروزبوده اند. شما نیازبه بيان دلايلى داريد که چرا ترکیه برايتان امن نیست و آنها را كتبا بنويسيد! اگر درخواست تجدید نظرتان رد شود، شما به ترکیه بازگشت خواهند داد.

توجه!: تغییرات اخیر در کمیته اى که در تجدید نظر تصمیم گیری مى كنند، تغییرات جدیدى به ارمغان آورد و آسان نيست كه پیش بینی كنيم كه آيا تجدید نظر در آینده ای نزدیک به همان اندازه كه در سه ماه اول اين پروسه موفق بود، موفق خواهد بود. درهمين زمان وضعیت در ترکیه به طور کلی بدتر شده است، كه اين يك دليل ديگر براى دولت است که ترکیه یک به اصطلاح “کشور امن ثالث”نيست. با این وجود، بازگشت مجدد متوقف نشده است.

چه اتفاقی می افتد اگر من مجاز در نظر گرفته شوم؟
اگر شما به مجاز در نظر گرفته شويد، به يك مصاحبه پناهندگی اساسی دعوت خواهيد شد، که در آن دلایل فردی تان را برای درخواست حمایت بین المللی مورد بررسی قرار خواهند داد. این مصاحبه توسط سرویس پناهندگی در آتن پس از یک دوره مبهم از زمان، که نمی توان در حال حاضر يقين داشت، از چند روز تا هفته ها و ماه ها انجام مى پذيرد. بعد از اینکه شما تصمیم را كه مبنى بر آن که شما مجاز در نظر گرفته شده ايد را دريافت كنيد، محدودیت ماندن در جزیره قطع خواهد شد. این بدان معناست که بعد از آن شما می توانید جزیره را ترک و به آتن برويد.

توجه!: به دنبال مشاوره حقوقی از هر سازمان غیر دولتی و یا یک وکیل خصوصی برای خود باشيد تا آماده برای مصاحبه پناهندگی در پیش رو باشيد.

توجه!: این آخرین لحظه ای است که مى توانيد درخواست تان را برای الحاق به خانواده و یا جابجایی یا این که شما یک مورد آسیب پذیر هستيد اعلام كنيد!

در جزيره چه وقت درخواست پناهندگی من ثبت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟
نقاط داغ را بازگشايى كرده اند و در نقاط مختلف از زمان به عمل گرفتند. همچنین سرويس پناهندگی و EASO کار خود را در هر یک از جزاير در نقطه مختلف از زمان آغاز نمودند. این به این معنی است که وضعیت در هر یک از جزیره متفاوت است.

به طور کلی، مصاحبه پذیرش از مردم سوریه در وحله اول به کار گرفته شد و یا مدت کوتاهی پس ازآن توسط برنامه های کاربردی پناهندگی سریعfast track از مردمى كه متعلق به ملیت که در نظر گرفته شده نمى باشند که به یک نرخ به رسمیت شناخته نمى شوند، مانند كسانى كه از پاکستان اند.

تاخیر شدید تا به حال برای پرونده های پناهندگی كه ثبت شده اند، در میان دیگران، افغان ها، اریتره اى ها، ایرانى ها، فلسطینى ها و عراقی ها، که در بهترین حالت فقط ثبت نام شده اند.

در بسیاری از موارد، موارد الحاق به خانواده به طور کلی خيلي زود در تمام جزایر ثبت شده و قرار ملاقات برای مصاحبه در آتن را عمدتا براى ٢٠١٦ دريافت كرده اند.

توجه! شما باید اول قصد خود را برای حمایت بین المللی در یونان اعمال كنيد، در غیر این صورت شما می توانید در هر زمان اخراج گرديد.

توجه! از ابتدا إعلام كنيد، اگرشما بستگان نزدیک در اروپا داريد ومی خواهید به آنها درجایی که آنها اقامت دارند پيوند شويد.

توجه! جابجایی دیگر از جزایر انجام نمى پذيرد!

اطلاعات بیشتر در مورد الحاق به خانواده و مصاحبه پناهندگی را در بخش سوم صفحه 45 بخوانيد!

من كمتراز18 سال و بدون پدر و مادرم هستم، براى من چه رخ خواهد داد؟
زيرسن، یک کودك١٧-٠ سال است. صغیر بدون همراه یک کودک تا 17 سال است که به تنهایی سفر است - به این معنی كه با مادر یا پدر خود همراه نیست. کودکان بدون همراه از برنامه بازگشت مجدد حذف شده و در معرض خطر اخراج نمى باشند!

در پي ورود شما معمولا شما در پذیرش اولیه در اردوگاه بسته ثبت مى شويد. شما بايد نام خود را، ملیت و سن تان را إعلام كنيد. اینجا بسيار مهم است اگر شما به تنهایی سفر مى كنيد، آن را بيان كنيد.

اگر مقامات در سن شما شك داشته باشند با توجه به قانون، آنها می توانند از روشهای پزشکی برای تعیین اين كه اگر شما کمتر از ١٨ یا بيشترهستيد، استفاده کنند. در این صورت، شما باید به زبانى كه آن را مى فهميد در مورد امکان برای ارزیابی سن با یک معاینه پزشکی، و همچنین روشى که استفاده می شود، عواقب احتمالی در نتیجه یا امتناع تان به انجام یک معاینه پزشکی مطلع گرديد. اگر معاینه پزشکی به وضوح با یقین نيست که کسی یک فرد بالغ است يا نه، مى بايست همانند يك زير سن با وي رفتار شود.

شما می توانید در برابر نتیجه یك ارزیابی سن قبل از پذیرش نخست درخواست تجدید نظر نماييد. شما همچنین می توانید قبل از دادگاه اداری در برابر آن با کمک یک وکیل درخواست تجدید نظر كنيد. اگر شما اسناد، اثبات سن نابالغ تان را به همراه داريد(مانند پاسپورت یا شناسنامه اصلی خود را، تاييديه توسط وزارت یا سفارت کشورهای خود را ‘)، شما می توانید آنها را به مقامات، پذیرش نخست و یا (درصورتى كه شما درخواست پناهندگی و یا درخواست الحاق به خانواده نموده ايد) به خدمات پناهندگی تحويل دهيد.

پس از آن شما بايد به یک بخشی از اردوگاه که در آن تنها افراد زیر سن قانونی نگهدارى مى شوند برده شويدوهرچه زودتر كه ممکن است باید به یک پناهگاه باز مناسب منتقل شويد. به زمانی که شما بازداشت شده ايد به اصطلاح “بازداشت محافظت” می گويند.

توجه! افراد زیر سن قانونی باید بازداشت نشوند! فقط در موارد استثنایی می توان آنها را با توجه به قانون، بازداشت کردند. با این حال، در عمل، افراد زیر سن قانونی به طور معمول در یونان در “بازداشت محافظت” مى باشند. اگر شما یک زيرسن بدون همراه ثبت گشته ايد، شما ممکن است بازداشت بمانيد تا زمانی که یک مکان در یکى از مراکز پذیرش برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه يافت شود، که شما را به آنجا مراجعت خواهند داد. این به این معنی که شما عملا ممکن است بیشتراز بزرگسالان و یا دوستان با همراه تان در بازداشت بمانيد. در حال حاضر، افراد زیر سن قانونی در پي ورودشان به طور ميانگين یک تا سه ماه در بازداشت مى باشند، در انتظار یک مکان اقامت در یک مرکز مراقبت باز. تعدادى زودتر و تعدادى بعدتر از نقاط داغ آزاد شدند. در بيشتر موارد افراد زيرسن اجازه دارند تا يك روز از هفته در فعاليت هاى خاص عضويت بگيرند به اين منظوركم مدنى را بيرون از بازداشت باشند.. این دوره ممکن است کاهش یا افزایش يابد با توجه به اينكه چه تعداد زيرسن همانند شما در انتظار پيدا شدن جا در مراكز پذيرش باز هستند و با توجه به اينكه چه تعداد افراد زیر سن قانونی به یونان می رسند. تا پايان ماه سپتامبر در حدود ١٠٤٧ مکان در مراکز پذیرش باز برای افراد زیر سن قانونی در یونان وجود داشت که برخی ازآنها گذرا / سرپناه های موقت هستند و در حدود ١٥٦٧ زيرسن درليست انتظاربراى اين پناهگاه ها مى باشند. اين كمپ ها در جزایر و در سرزمین اصلی در شهرهاى مختلف واقع شده اند. مرکز پذیرش برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه، یک مرکز بازداشت نمى باشد! شما آزاد خواهيد بود. مراكز پذيرش در جزاير، مراكز گذر باز مى باشند، پس در اصل شما آزاد هستيد، اما اجازه خروج از جزيره را تا زماني كه سرپناه مناسب برايتان يافت شود، نداريد. اين مراكز به اين منظور ساخته شده اند تا لازم نباشد شما تا زمان پيدا شدن مكان در بازدا شتگاه بمانيد.آنجا آزاديد.

توجه! افراد زیر سن قانونی که همراه ندارند توسط مقامات یونانی مراقبت مى شوند. اگر شما یک فرد زيرسن بدون همراه هستيد، دادستان عمومی سرپرست موقت تان مى باشد. او مسئول شما به جاي خانواده تان مى باشد، که در حال حاضر با شما نيستند. با این حال، متاسفانه اکثر افراد زیر سن قانونی هرگز تماس شخصی با نگهبان(سرپرست) خود را ندارند، و نگهبانان نيز به ندرت هر کودک را آنها مسئوليت شان را دارند مى شناسند. تعداد كمى از افراد زیر سن قانونی كه جوانتر از ١٤ سال اند، یک سرپرست قانونی توسط سازمان غیر دولتى متادراسى Metadrasi دارند.

توجه! افراد زیر سن قانونی نمی توانند از کشور اخراج شوند و تنها تحت بررسی بسیار سخت به نفع خود آنها می توانند بازگشت داوطلبانه انجام دهد.

توجه!: اگر شما از اعضای خانواده نزدیک در یکی دیگر از كشورهاي اتحادیه اروپا داريد، از جمله پدر و مادر، برادر بزرگتر یا خواهر، عمويا دايى درجه اول یا خاله وعمه، شما می توانید برای الحاق به خانواده درخواست نماييد. به منظور نداشتن يك پروسه ي طولانى مدت پس از اینکه شما وارد یونان شديد، هر چه زودتر درخواست پيوند با خويشاوندان تان را إعلام كنيد. در نقاط داغ درخواست ثبت نام پناهندگی و الحاق به خانواده ي افراد زیر سن قانونی با تاخیرصورت مى گيرد، اغلب برای چند ماه. با این وجود، ارزش دارد كه در أسرع وقت پروسه را آغاز كنيد.

توجه! به طور کلی، افراد زیر سن قانونی بدون همراه می توانند درهر کشور اروپایی متناسب با دلخواه و رفاه شان بمانند، حتی اگر آنها قبلا در جايي ديگر در خواست پناهندگی كرده باشند. فقط افراد زیر سن قانونی بدون همراه که به رسمیت شناخته شد و پناهندگی دریافت کرده اند نمی توانند دوباره درخواست پناهندگي در جای دیگركنند. این به این معنی افراد زیر سن قانونی بدون همراه به کشورهاي اتحادیه اروپا که برای اولین بار وارد شده اند و انگشت نگاری شده ان، یا جایی که آنها حتى درخواست پناهندگی كرده اند بازپس فرستاده نمى شوند.

توجه! اگر شما به زودی ١٨ ساله مى شويد و می خواهید به برای الحاق به خانواده اقدام نماييد، شما باید در أسرع وقت و قبل از روز تولدتان درخواست تان را ثبت كنيد. به دنبال حمایت فوری سازمان های غیر دولتی و یا وکیل خصوصی باشيد.

توجه! اگر شما زیر١٥سال هستيد، تا قبل از گرفتن سرپرست قانونى نمی توانید برای پناهندگی، الحاق خانواده و یا جابجایی اقدام نماييد !

توجه! برگه پلیس (کاغذ سفید) شما به عنوان زيرسن بدون همراه تا زمان نتیجه گیری سن ١٨سال معتبر است. اما به محض اينكه شما مرکز مراقبت باز، که به شما اختصاص داده شده را ترک كنيد، سازمان مسئول در محل گزارش مى دهد كه شما مفقود گشته ايد. درعمل، این بدان معنی است برای شما که در طول یک کنترل پلیس شما ممکن است دستگیرخواهيد شد ومقامات ممکن است شما را دوباره بازداشت كنند تا زمانی که یک مکان در یکى از مراکز مراقبت باز که مى توان شما را آنجا بفرستند يافت شود. کودکان بدون همراه دستگیرشده از این راه در منطقه آتن معمولا در Amygdaleza مرکز ویژه نگهدارى برای افراد زیر سن قانونی در آتن نگهدارى مى گردند. در حال حاضر کودکان بدون همراه درمنطقه آتن به عنوان مثال در یکی از اردوگاه های بزرگتر مانند Malakassa يافت مى شوند،كه بازداشت نمى باشند!

توجه!: اگر شما در اولین بار به عنوان بزرگسال به هر دلیلی ثبت شده است و شما می خواهید كه بعد تر آن را تغییر دهيد، شما باید بدانید که گاهی اوقات اين كار بسیار دشوار است اگر سن شما است در نگاه اول بسیار آشکار نیست. اگر شما هنوز توسط سرويس پذیرش و شناسایی ارزیابی سن نشده ايد، شما می توانید از آنها برای یک ارزیابی سن بر مبنای روش های دارویی و روانی-اجتماعی درخواست نماييد. با این وجود، اغلب مقامات از شما می خواهد كه مدارک شناسایی جهت اثبات ارائه كنيد، مانند کارت های هویت تایید شده توسط سفارتخانه ها یا وزارتخانه های کشورتان و یا حتی پاسپورت. در هر صورت، بهترو آسانتر آن است که از ابتدا سن واقعي تان را اعلام كنيد.

چه مدارکى پس از دستگیری و ثبت نام و تا زمان درخواست پناهندگی دریافت خواهم كرد؟
۱- در ابتدا شما یک ورق ثبت نام پلیس را دريافت كرده.

۲- پس از ثبت نام به شما اول یک برگه محدودیت آزادی تهيه شده توسط سرويس پذیرش و شناسایی داده مى شود، که در آن گفته شده که شما باید در نقطه داغ برای حداکثر ٢٥ روز بمانيد جهت تکمیل پروسه بازگشت مجدد.

۳-پس از ثبت نام پلیس و پس از ٢٥ روز - تنها اگر شما تقاضای پناهندگی نكرده ايد- یک تصمیم اخراج و بازداشت مبتنی بر هدف بازگشت مجدد - شما از طرف پلیس دریافت خواهید کرد. با این وجود،بار ها این ورق به همه مردم داده شده بدون توجه به اينكه درخواست پناهندگى كرده اند يا نه.

۴-اگر شما درخواست پناهندگی كرده ايد، تا زمانى كه درخواست تان به طور کامل ثبت گردد، شما باید يك ورق تعلیق از اخراج وبازداشت توسط پلیس بر اساس این واقعیت که شما درخواست خود را جهت پناهنگى اعلام کرده دريافت نماييد. این ورق پلیس ممکن است به شما اجازه جایگزین (سرپناه) را بدهد، بنابراین شما لازم نیست که در اردوگاه بسته باقی بمانيد. اما معمولا تردد شما به جزیره محدود مى باشد، اگر شما به یکى از گروه هاى آسیب پذیر تعلق نداريد و یا يك مشكل سلامت خیلی فوری نداريد، که باعث می شود انتقال به سرزمین اصلی ضرورى محسوب گردد.

توجه! اگر شما یک فرد بسیار آسیب پذیر هستيد، با صرف نظر از اتمام ٢٥ روز بازداشت و حتی اگر درخواست پناهندگی نكرده باشيد، مقامات در صورتى كه قادر به انتقال شما به یک مرکز پذیرش باز ومناسب نباشند، به شما ورق تعلیق تصمیم اخراج خواهند داد و شما با ورق پليس آزاد خواهيد شد.

۵-پس از ثبت درخواست پناهندگی (و یا برنامه الحاق به خانواده) تان در سرويس پناهندگی، به شما کارت پناهجويان داده مى شود. به طور معمول این كارت با تمبر(تاپه) قرمز بر روی آن همراه است، كه بیان مى كند كه محدودیت تردد به جزیره را داريد.

توجه! افراد آسیب پذیر و یا موارد الحاق به خانواده بدون محدودیت تردد مى باشند.

توجه! کودکان كه با خانواده های خود سفر مى كنند و از ١٤ سال بيشتر عمر دارند، ورق پلیس مجزاى خود را دريافت مى كنند. کسانی که كمتراز١٤ سال مى باشند در سند مادر یا پدر آنها ثبت مى گردند.

توجه! اگر شما پيش از٢٥ روز قبل ثبت گشته ايد، اما تا به حال ورق پلیس دریافت نکرده ايد،به مركز پذیرش نخست و یا دفتر پلیس برويد و ورق تان را طلب كنيد. اردوگاه را يك شبه ترک نکنید تا زمانی که شما ورق پلیس را نگرفته ايد، که می گوید که شما آزاد به انجام این كار هستيد. در غیر این صورت شما در خطر اتهام اقدام به فرارخواهيد شد، به اين معنی كه شما پس ازآن ورق پلیس را كه شما را تا زمان مصاحبه درتردد أطراف جزيره آزاد مى گذارد، نخواهيد گرفت.

آیا من باید از جزیره به سرزمین اصلی بروم ويا نه؟
آنهایی که در میان شما هیچ محدودیت تردد در این جزیره را ندارند، می توانند آزادانه به سرزمین اصلی بروند، بدیهی است که با مشکلات جدی روبرو مي شوند، در اکثر موارد، هیچ جایی معين برای شما که در آنجا شما تا زمان پایان پروسه تان بتوانید بمانید ، وجود ندارد. به همین دلیل بسیار جدی است كه بسیاری از شما در جزایر باقی مانده ايد. با این حال، اگر شما برنامه نداريد كه برای همیشه در یونان باقی بمانيد، سعی کنید از این فرصت و آزادی حرکت استفاده مفيد كنيد. در سرزمین اصلی شما می توانید توصیه و کمک از همه سازمان های غیر دولتی و فعالان / داوطلبان را برای پیدا کردن سرپناه داشته باشيد. در این صورت شما نتيجه ي پناهندگی / إلحاق به خانواده خود را ديگر از جزیره نمى گيريد، اگر در آتن امكان پذير باشد. هنگامی که شما در جواب درخواست های خود رد بگيريد، دیگر قادر به ترک جزیره نخواهيد بود. اما تعادل دلایل ماندن در برابر دلايل برای ترک كردن. اگر برای مثال، شما باید مشكل سلامت داريد و یا تعداد زياد بچه داريد، و یا اگر شما یک كيس پناهندگی قوی و شانس بالا برای به دست آوردن حمایت بین المللی داريد، و یا اگر برنامه الحاق به خانواده تان به احتمال بسیار زیاد به موفقيت مى انجامد، و اگر شما یک راه حل دراز مدت يا ميان مدت برای سرپناه در این جزیره يافته ايد و اگر شما می توانید ساختن یک زندگی را در آنجا تصور كنيد، اقامت در این جزیره ممکن است گزینه بهترى برای شما باشد.

2 - ورود قبل از ٢٠ مارس: به سرزمين اصلى
الف) سرپناه
در كل وضعيت مسكن و محل اقامت در سرزمين اصلى چگونه است؟
در يونان سه دسته مختلف از إمكانات مسكن براي مهاجران وجود دارد:

مراكز پذيرايى( عمدتا براى افراد زير زير سن قانوني بدون سرپرست و همچنين محدودى خانواده)
اردوگاه هاى موقت، معمولا با شرايط زندگى بسيار دشوار
سكوات و فضاهاي همبستگى با عرضه محل اقامت بدون هرگونه دخالت دولت ومقامات.
1 مراكز پذيرايى: از تاريخ ٨ ژوئيه ٢٠١٦ تعداد ١١٣٨ مكان پذيرش در اردوگاه هاي بازسراسر يونان ايجاد گرديد، جهت اسكان متقاضيان پناهندگى و افراد زيرسن بى سرپرست. كميسارياي عالى پناهندگان به طور دائم در حال ايجاد مكان هاي جديد براي متقاضيان جابجايى و افراد آسيب پذير مى باشد كه اين مكان ها شامل هتل و آپارتمان مى باشد، هدف ايجاد ٢٠٠٠٠ مكان جديد مى باشد. از تاريخ ١١ جولاى تعداد ٧٩١٨ مكان وجود داشت كه در حال حاضر اشغال مى باشند. شما مى توانيد در دفترپناهندگى و در هنگام تقاضاي پناهندگى، جابه جايى ويا پيوند خانوادگى، جهت مسكن نيز درخواست نماييد، همچنين در موارد آسيب پذير حتى پيش از درخواست پناهندگى و با كمك يكى از سازمان هاي غير دولتى مى توانيد اقدام كنيد.

2 اردوگاه هاي موقت: افراد تازه وارد كه تقاضاي پناهندگى ننموده اند وبه گروه هاي آسيب پذير متعلق نمى باشند و بسيارى ديگراز تاريخ١١ ژوئيه در ٤٥ كمپ موقت كه ضرفيت آنها در حدود ٤٤٥٠٠ نفر است ميزبانى مى گردند. اگر در اردوگاه مكان حالى موجود باشد آنها موظف اند تا به محض حضورتان در آنجا شما رابپذيرند. در حال حاضر و در اغلب موارد ظرفيت اردوگاه ها تكميل مي باشد.

3 سكوات ها(Squats ) و مكان هاي همبستگى: مرزهاي باز، خانه هاي باز! درطى چند ماه گذشته تعدادى سكوات(سرپناه) توسط افراد و گروه هاي همبستگى به جهت استقبال و اسكان حدود ١٥٤٠٠ نَفَر راه اندازى شده، در هر كدام به نسبت ظرفيت اين مكان ها. تقريبا ١٠٠٠ پناهجو از اين طريق ميزبانى مى شوند توسط جامعه ي مدنى با ويا بدون كمك هاي مالى. در شهر آتن اكثر سكوات ها در منطقه اكسارخيا(Exarchia) واقع دارند، به علاوه سكوات سي تى پلازا(City Plaza) كه يكى از بزرگترين ها مى باشد. تعداد اين مكان ها كم است و اكثرا پر مى باشند، در صورت داشتن جاي، بيشتر أوقات حق تقدم به افراد مستحق مثال خانواده ها داده مى شود. تمام سكوات ها تنها توسط كمك مالى و با كمك هاى جمعى از فعالان و پناهجويانى كه در اين مكان ها اقامت دارند گردانده و اداره مى گردند.

ب) تمرين پيش ثبت نام
تمرين پيش ثبت نام يعنى چه؟
بين ماه هاى ژوئيه تا پايان ماه ژوئيه سال٢٠١٦ يك تيم از طرف سازمان خدمات پناهندگى، از اردوگاه هاي موجود در يونان بازديد كردند با طرح به اصطلاح “تمرين پيش ثبت نام”.

تمرين پيش ثبت نام درواقع، ثبت نام جهت پناهندگى، إلحاق يا پيوند فأميل ويا جابجايى نمى باشد، اما مهم است كه در هنگام تمرين پيش ثبت نام خواسته ي خود را بيان نماييد.

در روز پيش ثبت نام به شما يك كارت پناهجويان داده مى شود كه شما را قادر مى سازد تا زمانى كه دولت يونان تصميم نهايى خود را در مورد درخواست پناهندگي تان بگيرد، در يونان اقامت كنيد. اين كارت مدت يك سال اعتبار دارد. تمرين پيش ثبت نام تنها گام نخست براي هزاران نَفَر به جهت پناهندگى در يونان، پيوند فأميل ونيز جابجايى به ديگر كشورهاى اروپايى مى باشد. گام بعدى قرار ملاقات در دفتر پناهندگى كه يك مصاحبه طولانى مفصل همراه با جزئيات جهت ثبت نام واقعي را در پي دارد، مى باشد.

بعدتر وپس از پايان تمرين پيش ثبت نام در تمام يونان، سازمان خدمات پناهندگى يك مسيج(sms) به شما ارسال خواهد كرد كه حاوي زمان ومكان ملاقات بعدى تان در دفتر سازمان خدمات پناهندگى مى باشد. آنها به شماره تليفون كه در روز پيش ثبت نام ارائه مى دهيد مسيج(sms) را ارسال خواهند كرد. زمان ملاقات شما جهت ثبت نام اصلى نامعلوم مى باشد. سازمان خدمات پناهندگى پيش از اين اعلام كرده بود كه آغاز ثبت نام اصلي احتمالا از ماه اگوست خواهد بود، اما به طور متوسط و با توجه به آنها اين پروسه ٦ ماه ويا بيشترپس از زمان پيش ثبت نام به درازا مى كشد. تاريخ ملاقات بعدى در دفتر سازمان پناهندگى به چند چيز بستگى دارد:

1 تاريخ زمانى كه وارد يونان شده ايد

2 زبانى كه به آن سخن مى گوييد

3 اگر در زمان پيش ثبت نام درخواست پناهندگى در يونان، پيوند فاميل ويا جابجايى به ديگر كشورهاى اروپايى را كرده ايد

4 اگر متعلق به يكى از گروه هاي به شدت آسيب پذير هستيد، مثال: افراد زير سن قانوني بدون سرپرست.

توجه! بسيار مهم است كه در وقت ملاقات خود حضور يافته و روند ثبت نام تان را تكميل نماييد. در صورت از دست دادن ملاقات تان، مجبور به ازسرگيرى كل پروسه خواهيد بود كه بايد از طريق سكايپ(Skype) يك قرار ملاقات جديد بگيريد.

توجه! در صورت گم كردن كارت پناهجويي كه در زمان پيش ثبت نام به شما داده اند، باز هم مجبور به از سرگيرى و اقدام از طريق سكايپ مى باشيد.

افرادا كه تاكنون پيش ثبت نام و يا ثبت نام نشده اند، كجا مى توانند درخواست ثبت نام نمايند؟
تنها راه در حال حاضر اقدام از طريق سكايپ مى باشد، دسترسي مستقيم به دفترپناهندگى فقط براى چند زبان خاص و افراد آسيب پذير و از طريق سازمان هاي غير دولتى و يا وكيل امكان پذير است.

مزاياي پيش ثبت نام چيست؟
مزيت اصلى اين است كه شما يك مدرك معتبر دريافت مى كنيد كه شما را از خطر دستگيرشدن حافظت مى كند. در موارد دیگر شما با داشتن كارتى كه در زمان پيش ثبت نام دريافت مى كنيد میتوانید:

 • به طور قانونى در يونان زندگى كنيد تا زمانى كه دفتر پناهندگى تصميم نهائي را در مورد كيس شما بگيرد. اين بدان معنا كه در حالى كه منتظر جواب هستيد، شما به خلاف خواستتان به هيچ كشوري بازگشت داده نخواهيد شد.

 • شما مى توانيد در سرتاسر يونان آزادانه تردد نماييد و اگر در خيابان كنترول گرديد، بازداشت نخواهيد شد.

 • چند مزاياي ديگر نيز وجود دارد، مانند: دولت به شما مكانى جهت اسكان در يكى از اردوگاه هاي يونان ارائه خواهد نمود و همچنين از حق دسترسي به مراقبت و بهداشت عمومى را خواهيد داشت.

توجه! شما در يونان حق كار نداريد، پس از تكميل ثبت نام و ملاقاتى ديگر با دفتر پناهندگى اين حق به شما داده خواهد شد.

تحت چه شرايطي پيش ثبت نام مضر واقع مى شود؟
پيش ثبت نام مانع از امكان ثبت نام مستقيم شما مى گردد و شما را مجبور مى سازد تا منتظر مقامات شويد به جهت ادامه و تكميل ثبت نام تان كه زمان آن نامعلوم مى باشد. اگر شما پيش ثبت نام شده ايد، سازمان پناهندگى به شما اجازه ي دسترسي از طريق Skype را نخواهيد داد. همچنين افراد آسيب پذيرحق دسترسي مستقيم بوسيله ي وكيل و استفاده از گزينه آسيب پذيرش را نخواهند داشت.

توجه! افرادى كه موردشان اضطرارى مى باشد كه به دو گروه زيرتعلق دارند و پيش ثبت نام شده اند، بايد هر چه سريعتر از يكى از سازمان هاي غير دولتى كه كمك هاي حقوقى به مهاجران ارائه مى دهند كمك بگيرند.

 • الف) اگر شما مى خواهيد درخواست پيوند فاميل ويا جابجايى كنيد و يكي از طرفين (شما يا كسي كه با وي پيوند فاميل درخواست نموده ايد) از يك بيماري جدى رنج مى برد و تنها زمان كوتاهي براى زندگى كردن دارد.

 • ب/ اگر شما مى خواهيد درخواست پيوند فاميل كنيد و يكي از طرفين ( شما ويا كسي كه با وي درخواست پيوند فاميل نموده ايد) بزودى به سن قانونى ١٨سال مى رسد كه در اينصورت پيوند نا ممكن مى گردد.

ج) دستگيرشدن وحبس
چرا دستگيرشده ام؟
به احتمال زياد به دلائل:

 • تاريخ اعتبار برگه ويا مدرك شما پايان يافته.

 • مدرك شما از نوع محدوديت تردد در يك منطقه خاص(مثلا يك جزيره) مى باشد و شما آنجا را ترك كرده ايد، رفتن به يك مكان خاص( مثلا رياست اخائيه).

 • شما از جمله افرادى هستيد كه مقامات يوناني در آنوقت نظر به مليت شان، ادعاء پناهندگى آنها را بى أساس خوانده و تصميم به حبس آنها در Hot spots ، در بازداشتگاه هاى پيش حذف گرفتند، حتي اگرپيش از تاريخ ٢٠ مارچ وارد يونان شده باشند.

چه مدت در حبس خواهم ماند؟
مطابق با قانون شما ممكن است از چند ساعت تا ٦ ماه در حبس بمانيد. اين مدت زمان مى تواند ٢ بار تمديد گردد، حد اكثر مدت زمان حبس ١٨ ماه مى باشد اگر تمديد گردد، پس از آن مقامات ذيصلاح تصميم جديد بازداشت را صادر مى كنند، در عمل معمولا پس از ٦ ماه آزاد مى گردد.

اگر شما درخواست پناهندگى كرده ايد، مطابق با قانون به ٣ دليل امكان دارد دستگيرشويد:

1 تا زمانى كه هويت شما معلوم شود

2 اگر از نظر مقامات پليس شما يك تهديد عمومى محسوب گرديد

3 جهت پايان دادن سريع و مؤثر به پروسه پناهندگي تان.

اگر در زمان حبس درخواست پناهندگى نموده ايد، تحت مورد سوم حداكثر مدت زمان حبس ٦ ماه مى باشد. اگر تحت موارد اول و دوم دستگيرشده ايد مدت زمان بازداشت تان از١٢ ماه تجاوز نمى كند، اين مدت زمان تنها توسط تصميم گيري موجه بازداشت جداگانه از سوي مقامات ذيصلاح قابل تمديد مى باشد.

اگر شما شهروند كشورهاى سوريه، يمن، عراق، اريتريا، سودان جنوبى،فلسطين و يا سوماليا مى باشيد (وبا همين مليت ثبت شده ايد)، شما حبس نخواهيد ماند و يا بزودى آزاد خواهيد شد. به طور معمول بعد از معلوم شدن هويت(مليت) شما حبس نخواهيد ماند، زيرا اخراج اجباري(ديپورت) شما با توجه به تصميم UNHCR امكان پذير نمى باشد.

اگر شما براى بار دوم در حبس مى باشيد كه به هفت مليت كه در بالا ذكر شد تعلق نداريد، يا نمى توانيد ثابت كنيد كه تعلق داريد و يا در ثبت هويت شما خطا صورت گرفته باشد، به طور معمول شما پس از ٦ ماه آزاد خواهيد گشت.

توجه! اگر شما فرد زير سن قانونى(١٨سال) مى باشيد، بازداشت نمى شويد، ممكن است مدت بيشترى نسبت به ديگر افراد حبس بمانيد ولي با توجه به قانون اين زمان از ٢٥ روز تجاوز نمى كند.

در زمان حبس چه حقوقى دارم؟

 • مى توانم درخواست پناهندگى كنم،

 • حق دارم در طي روز يك ساعت را بيرون باشم،

 • حق داشتن وكيل و صحبت با وي را دارم،

 • حق درخواست درمان و دكتور را دارم،

 • اگر زن و يا فرد زير سن قانونى مى باشم، بايد در سلول جداگانه حبس گردم و نه در سلول مختلت با ديگران،

 • حق مطلع شدن از حقوق خود و روند پناهندگى ام در زبان مادرى ام را دارا مى باشم،

 • حق برقرارى تماس تليفوني را دارم،

 • افراد زير سن قانونى معمولا تا زمان پيدا شدن مكان خالى در يكى از مراكز پذيرايى افراد زير سن در حبس خواهند ماند.

به چه طريق پيش از محاكمه خود، درخواست تجديد نظر نمايم تا درصورت محبوس شدن، سريعتر آزاد گردم؟
جهت تقاضاي تجديد نظر و خواهان آزاد شدن، پيش از محكمه شما مى بايست وكيل داشته باشيد. وكلاي سازمان هاي غير دولتى جهت اين مورد و موارد ديگر از شما درخواست پول نكرده و دريافت نخواهند كرد. وكلاي شخصي از شما جهت هزينه محكمه درخواست پول مى كنند، توجه داشته باشيد كه در صورت گرفتن وكيل شخصى حتما يك ثبوت و يا رسيد از اينكه درخواست شما را ثبت نموده است دريافت نماييد.

توجه! هيچ شخص سوم، حتى وكيل نمى تواند به جاى شما برايتان درخواست پناهندگى نمايد. به هيچ كس براي اين مورد پول پرداخت نكنيد، شما بايد شخصا قبل از مقامات ذيصلاح در خواست پناهندگى نماييد.

هر فرد حق دارد كه پيش از محكمه شدن تقاضاي تجديدنظر نمايد تا زمان كمتري را در حبس بماند، چه قبلا تقاضاى پناهندگى كرده باشد و چه نكرده باشند. اگر شما داراي دوست و يا فاميل هستيد كه به طور قانونى در يونان زندگى مى كنند، به نشانى منزل وي نياز داريد تا ثابت نماييد پس از آزاد شدن جايي براى ماندن داريد. دوست ويا فاميل شما همچنين ميبايست يك سند را كه ايپفيسني ذيلوسي(Salemn Declaration ) نام دارد را امضا نمايد، اين سند جهت نشان دادن رضايت وي از سكونت شما در منزل خود را نزد محكمه نشان مى دهد. وكيل پس از ثبت اين أوراق در محكمه درخواست آزادى تان را مى نمايد.

در اين روش ضرورى مى باشد تا شما بيان نماييد، به چه دليل قادر به ماندن بيشتر در حبس را نداريد. تعدادى دلائل محكم از قبيل: اگر شما بيمار مى باشيد، قرباني شكنجه بوده ايد، بيماري روحي و روانى آزارتان مى دهد، اگر از قبل درخواست پناهندگى نموده ايد و با اگر داراي خويشاوندى در ديگر كشور هاي اروپايى هستيد. توجه داشته باشيد كه وكيل خود را در رابطه با اين موارد آگاه نماييد.

اگر مدت زمان حبس شما طولانى شده است با توجه به قانون بايد يك سند بررسي از بازداشت و تصميم موجه از سوي مقامات ذيصلاح موجود باشد.

د) مدارك
چند نوع مختلف مدارك شناسايي وجود دارد؟

 • انواع مختلف از برگه پليس(در بند زير مشاهده نماييد)

 • کارت پناهجويي

 • کارت هويت/ پاسپورت خاص پناهندگان به رسميت شناخته شده.

در ورق سفيد(برگه پليس) كه پس از آزادى دريافت كرده ام چه گفته شده است؟
دو نوع مختلف از ورق مقامات پليس وجود دارد كه به جهت ورود غير قانونى در امتداد مرز و نسبت به مليت آنها صادر مى گردد. نوع اول براى افرادى كه مطابق با نظر UNHCR از جمله ي پناهجويان محسوب مى شوند و نيز كسانى كه بازگشت اجبارى شان امكان پذير نيست، يك ورق متفاوت با ديگران دريافت مى كنند.

توجه! از ورق(برگه) خو يك فتوكاپى تهيه و در يك مكان أمن نگهدارى كنيد، در صورت گم شدن ورق تان موجود باشد.

توجه! بسيار مهم است در ثبت مليت تان در نقطه ورود به يونان دقت نماييد. اين سند اهميت داشته و تغيير آن در آينده دشوار مى باشد.

برگه معمول (خرتيه) يك سند رسمى است كه توسط پليس صادر و در هنگام آزاد شدن به شما مى دهند، در اين سند ذكر شده است كه شما از چند روز گرفته تا يك ماه زمان داريد تا يونان را ترك كرده و به كشورتان بازگرديد. اين ورق نه سند مسافرتى و نه اجازه اقامت است. اين ورق صرفا شما را از دستگيرشدن مجدد در طى مدت زمانى كه در آن معيين نموده حفاظت مى كند. از روزي كه ان ورق صادر گرديده(در قسمت بالا، سمت راست). از تاريخ زمانى كه إين ورق به پايان مى رسد(قسمت پايين، سمت رأست) شما در خطر دستگيرشدن مجدد قرار داريد، اين بار مدت زمان حبس ٦ ماه خواهد بود(در شرايط حاصبا إلحاق ١ تا ٣ ماه).

اين سند(ورق پليس) قابل تمديد نمى باشد.اما اگر پليس شما را پس از پايان وقت ورق تان دستگير كند و پس از مدت نا معلوم آزاد كند، به شما يك ورق جديد (با يك تاريخ پايان جديد) و يا برگه تعليق بايد داده شود.

اگر شما شهروند كشورهاى سوريه، سوماليا، اريتريا، يمن، سودان جنوبى، فلسطين ويا عراق هستيد، به شما يك ورق تعليق از اخراج داده خواهد شد. مدت اين ورق تعليق به جاى ٣٠ روز ٦ ماه مي باشد كه قابل تمديد نيز هست. جهت اين منظور شما نياز داريد تا به مركز پليس بيگانه گان (Allodapon)واقع در خيابان Petrou Ralli مراجعت نماييد.

چه فرقى بين كارت پناهجويي پيش ثبت نام و كارت پناهجويي كه مستقيما از دفتر پناهندگى صادر مى گردد وجود دارد؟
كارت پناهجويي كه در طريقه پيش ثبت نام صادر مى گردد حاوي تاريخ تكميل ثبت نام نمى باشد. اين كارت شما را ازخطر دستگير شدن حفاظت مي كند كه در واقع نشان مى دهد كه شما روند ثبت نام براى درخواست پناهندگى را آغاز نموده ايد.

ذ) اخراج اجبارى(ديپورت)
چه افرادى در خطر اخراج اجبارى از يونان مى باشند؟
به طور كلى، مردم مورد بحث از شهروندان كشورهاى مهاجر ساز نمى باشند كه از نگاه تاكتيكي اخراج اجبارى آنها ممكن مى باشد، ايشان در خطر اخراج اجبارى قرار دارند براى مثال در حال حاضر شهروندان كشورهاى: مراكش، الجزاير، تونس، پاكستان، نيجريه، سانتا دومينيكا و گرجستان.

به طور سيستماتيك سازماندهى پروازهاي اخراج اجبارى، توسط آژانس كنترول مرزى اروپا Frontex طرح ريزى مى گردد. دولت يونان مدت كوتاهي پس از مسدود شدن مرزهاي مشترك اش با مقدونيه إعلام نمود كه بازگشت داوطلبانه و اخراج اجبارى، بخشى از سياست هاي مهاجرتي براى كسانى ماه حق ماندن در يونان را ندارند خواهد بود.

چه كسي از خطر اخراج اجبارى در أمان مى باشد؟
در حال حاضر كسانى كه در مرزهاي يونان وتركيه دستگير مى شوند، معمولا تا تكميل (اگر تكميل شود) پروسه ثبت نام در مكان ها بسته نگهدارى مى گردند.

تنها افرادى كه درخواست پناهندگى كنند و يا از شهروندان جمله كشورهايي هستند كه ماه دسامبر ٢٠١٥ توسط UNHCR آنان غير قابل ديپورت إعلام شدند، اخراج اجباري نمى شوند، مثال: سوريه اى، اريترياىى، مردم سودان جنوبى، فلسطينى، سوماليايى، يمنى و عراقي.

با اينصورت دولت يونان در حال حاضر شهروندان كشورهاي أفغانستان، سوماليا، سودان، اريتريا و فلسطين را همچون شهروندان ديگر كشورهاي جنگ زده ديپورت نمى كند.

توجه!!! اگر شما تا كنون از مركزپذيرش اوليه(اردوگاه هاي بسته) آزاد نشده ايد وشما را به زندان در شهر آتن يا به سفارت كشورتان برده اند، بلافاصله خواهان توصيه هاي حقوقى گرديد زيرا امكان دارد در خطر اخراج اجباري باشيد.

20160322-Turkey EU deal w2eu_Dari.pdf