زیرِ سن در یونان

Last update : October 2016

من كمتراز18 سال و بدون پدر و مادرم هستم، براى من چه رخ خواهد داد؟

زيرسن، یک کودك١٧-٠ سال است. صغیر بدون همراه یک کودک تا 17 سال است که به تنهایی سفر است - به این معنی كه با مادر یا پدر خود همراه نیست. کودکان بدون همراه از برنامه بازگشت مجدد حذف شده و در معرض خطر اخراج نمى باشند!


last update: Oktober 2016

من كمتراز18 سال و بدون پدر و مادرم هستم، براى من چه رخ خواهد داد؟

زيرسن، یک کودك١٧-٠ سال است. صغیر بدون همراه یک کودک تا 17 سال است که به تنهایی سفر است - به این معنی كه با مادر یا پدر خود همراه نیست. کودکان بدون همراه از برنامه بازگشت مجدد حذف شده و در معرض خطر اخراج نمى باشند!

در پي ورود شما معمولا شما در پذیرش اولیه در اردوگاه بسته ثبت مى شويد. شما بايد نام خود را، ملیت و سن تان را إعلام كنيد. اینجا بسيار مهم است اگر شما به تنهایی سفر مى كنيد، آن را بيان كنيد.

اگر مقامات در سن شما شك داشته باشند با توجه به قانون، آنها می توانند از روشهای پزشکی برای تعیین اين كه اگر شما کمتر از ١٨ یا بيشترهستيد، استفاده کنند. در این صورت، شما باید به زبانى كه آن را مى فهميد در مورد امکان برای ارزیابی سن با یک معاینه پزشکی، و همچنین روشى که استفاده می شود، عواقب احتمالی در نتیجه یا امتناع تان به انجام یک معاینه پزشکی مطلع گرديد. اگر معاینه پزشکی به وضوح با یقین نيست که کسی یک فرد بالغ است يا نه، مى بايست همانند يك زير سن با وي رفتار شود.

شما می توانید در برابر نتیجه یك ارزیابی سن قبل از پذیرش نخست درخواست تجدید نظر نماييد. شما همچنین می توانید قبل از دادگاه اداری در برابر آن با کمک یک وکیل درخواست تجدید نظر كنيد. اگر شما اسناد، اثبات سن نابالغ تان را به همراه داريدمانند پاسپورت یا شناسنامه اصلی خود را، تاييديه توسط وزارت یا سفارت کشورهای خود را ، شما می توانید آنها را به مقامات، پذیرش نخست و یا درصورتى كه شما درخواست پناهندگی و یا درخواست الحاق به خانواده نموده ايد به خدمات پناهندگی تحويل دهيد.

پس از آن شما بايد به یک بخشی از اردوگاه که در آن تنها افراد زیر سن قانونی نگهدارى مى شوند برده شويدوهرچه زودتر كه ممکن است باید به یک پناهگاه باز مناسب منتقل شويد. به زمانی که شما بازداشت شده ايد به اصطلاح “بازداشت محافظت” می گويند.

توجه! افراد زیر سن قانونی باید بازداشت نشوند! فقط در موارد استثنایی می توان آنها را با توجه به قانون، بازداشت کردند. با این حال، در عمل، افراد زیر سن قانونی به طور معمول در یونان در “بازداشت محافظت” مى باشند. اگر شما یک زيرسن بدون همراه ثبت گشته ايد، شما ممکن است بازداشت بمانيد تا زمانی که یک مکان در یکى از مراکز پذیرش برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه يافت شود، که شما را به آنجا مراجعت خواهند داد. این به این معنی که شما عملا ممکن است بیشتراز بزرگسالان و یا دوستان با همراه تان در بازداشت بمانيد. در حال حاضر، افراد زیر سن قانونی در پي ورودشان به طور ميانگين یک تا سه ماه در بازداشت مى باشند، در انتظار یک مکان اقامت در یک مرکز مراقبت باز. تعدادى زودتر و تعدادى بعدتر از نقاط داغ آزاد شدند. در بيشتر موارد افراد زيرسن اجازه دارند تا يك روز از هفته در فعاليت هاى خاص عضويت بگيرند به اين منظوركم مدنى را بيرون از بازداشت باشند.. این دوره ممکن است کاهش یا افزایش يابد با توجه به اينكه چه تعداد زيرسن همانند شما در انتظار پيدا شدن جا در مراكز پذيرش باز هستند و با توجه به اينكه چه تعداد افراد زیر سن قانونی به یونان می رسند. تا پايان ماه سپتامبر در حدود ١٠٤٧ مکان در مراکز پذیرش باز برای افراد زیر سن قانونی در یونان وجود داشت که برخی ازآنها گذرا / سرپناه های موقت هستند و در حدود ١٥٦٧ زيرسن درليست انتظاربراى اين پناهگاه ها مى باشند. اين كمپ ها در جزایر و در سرزمین اصلی در شهرهاى مختلف واقع شده اند. مرکز پذیرش برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه، یک مرکز بازداشت نمى باشد! شما آزاد خواهيد بود. مراكز پذيرش در جزاير، مراكز گذر باز مى باشند، پس در اصل شما آزاد هستيد، اما اجازه خروج از جزيره را تا زماني كه سرپناه مناسب برايتان يافت شود، نداريد. اين مراكز به اين منظور ساخته شده اند تا لازم نباشد شما تا زمان پيدا شدن مكان در بازدا شتگاه بمانيد.آنجا آزاديد.

توجه! افراد زیر سن قانونی که همراه ندارند توسط مقامات یونانی مراقبت مى شوند. اگر شما یک فرد زيرسن بدون همراه هستيد، دادستان عمومی سرپرست موقت تان مى باشد. او مسئول شما به جاي خانواده تان مى باشد، که در حال حاضر با شما نيستند. با این حال، متاسفانه اکثر افراد زیر سن قانونی هرگز تماس شخصی با نگهبان(سرپرست) خود را ندارند، و نگهبانان نيز به ندرت هر کودک را آنها مسئوليت شان را دارند مى شناسند. تعداد كمى از افراد زیر سن قانونی كه جوانتر از ١٤ سال اند، یک سرپرست قانونی توسط سازمان غیر دولتى متادراسى Metadrasi دارند.

توجه! افراد زیر سن قانونی نمی توانند از کشور اخراج شوند و تنها تحت بررسی بسیار سخت به نفع خود آنها می توانند بازگشت داوطلبانه انجام دهد.

توجه!: اگر شما از اعضای خانواده نزدیک در یکی دیگر از كشورهاي اتحادیه اروپا داريد، از جمله پدر و مادر، برادر بزرگتر یا خواهر، عمويا دايى درجه اول یا خاله وعمه، شما می توانید برای الحاق به خانواده درخواست نماييد. به منظور نداشتن يك پروسه ي طولانى مدت پس از اینکه شما وارد یونان شديد، هر چه زودتر درخواست پيوند با خويشاوندان تان را إعلام كنيد. در نقاط داغ درخواست ثبت نام پناهندگی و الحاق به خانواده ي افراد زیر سن قانونی با تاخیرصورت مى گيرد، اغلب برای چند ماه. با این وجود، ارزش دارد كه در أسرع وقت پروسه را آغاز كنيد.

توجه! به طور کلی، افراد زیر سن قانونی بدون همراه می توانند درهر کشور اروپایی متناسب با دلخواه و رفاه شان بمانند، حتی اگر آنها قبلا در جايي ديگر در خواست پناهندگی كرده باشند. فقط افراد زیر سن قانونی بدون همراه که به رسمیت شناخته شد و پناهندگی دریافت کرده اند نمی توانند دوباره درخواست پناهندگي در جای دیگركنند. این به این معنی افراد زیر سن قانونی بدون همراه به کشورهاي اتحادیه اروپا که برای اولین بار وارد شده اند و انگشت نگاری شده ان، یا جایی که آنها حتى درخواست پناهندگی كرده اند بازپس فرستاده نمى شوند.

توجه! اگر شما به زودی ١٨ ساله مى شويد و می خواهید به برای الحاق به خانواده اقدام نماييد، شما باید در أسرع وقت و قبل از روز تولدتان درخواست تان را ثبت كنيد. به دنبال حمایت فوری سازمان های غیر دولتی و یا وکیل خصوصی باشيد.

توجه! اگر شما زیر١٥سال هستيد، تا قبل از گرفتن سرپرست قانونى نمی توانید برای پناهندگی، الحاق خانواده و یا جابجایی اقدام نماييد !

توجه! برگه پلیس (کاغذ سفید) شما به عنوان زيرسن بدون همراه تا زمان نتیجه گیری سن ١٨سال معتبر است. اما به محض اينكه شما مرکز مراقبت باز، که به شما اختصاص داده شده را ترک كنيد، سازمان مسئول در محل گزارش مى دهد كه شما مفقود گشته ايد. درعمل، این بدان معنی است برای شما که در طول یک کنترل پلیس شما ممکن است دستگیرخواهيد شد ومقامات ممکن است شما را دوباره بازداشت كنند تا زمانی که یک مکان در یکى از مراکز مراقبت باز که مى توان شما را آنجا بفرستند يافت شود. کودکان بدون همراه دستگیرشده از این راه در منطقه آتن معمولا در Amygdaleza مرکز ویژه نگهدارى برای افراد زیر سن قانونی در آتن نگهدارى مى گردند. در حال حاضر کودکان بدون همراه درمنطقه آتن به عنوان مثال در یکی از اردوگاه های بزرگتر مانند Malakassa يافت مى شوند،كه بازداشت نمى باشند!

توجه!: اگر شما در اولین بار به عنوان بزرگسال به هر دلیلی ثبت شده است و شما می خواهید كه بعد تر آن را تغییر دهيد، شما باید بدانید که گاهی اوقات اين كار بسیار دشوار است اگر سن شما است در نگاه اول بسیار آشکار نیست. اگر شما هنوز توسط سرويس پذیرش و شناسایی ارزیابی سن نشده ايد، شما می توانید از آنها برای یک ارزیابی سن بر مبنای روش های دارویی و روانی-اجتماعی درخواست نماييد. با این وجود، اغلب مقامات از شما می خواهد كه مدارک شناسایی جهت اثبات ارائه كنيد، مانند کارت های هویت تایید شده توسط سفارتخانه ها یا وزارتخانه های کشورتان و یا حتی پاسپورت. در هر صورت، بهترو آسانتر آن است که از ابتدا سن واقعي تان را اعلام كنيد.