فنلاند وقانون دوبلین

Last update : October 2015

اداره خدمات مهاجرت فنلاند (Migri)، بررسی می‌کند که آیا شخصمتقاضی پناهندگی: تقاضای پناهندگی در کشور دیگری که از قانون دوبلین ۲ پیروی می‌کند و یا در (کشورهای دیگراتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند و سوئیس) ارائه کرده است؛ عضو خانواده‌ای به عنوان پناهجو در یکی از کشورهایی که ذکر شد، دارد؛ اجازه اقامت یا ویزا صادره از یکی از کشورهایی که ذکر شد، دارد؛ و یا از طریق یکی از کشورهای مذکور به‌صورت غیرقانونی وارد فنلاند شده است. در صورت یکی از این موارد، قانون “دوبلین” می‌تواند اجرا شود، وکشورکه شما قبلآدر انجا بودید مسئول بررسی پرونده پناهجویی است و اداره خدماتپناهندگی فنلاند می‌تواند پناهجو را به کشور مسئول برگرداند. در حال حاضر فنلاند پناهجویان را به یونان باز نمی‌گرداند.


اداره خدمات مهاجرت فنلاند (Migri)، بررسی می‌کند که آیا شخصمتقاضی پناهندگی: تقاضای پناهندگی در کشور دیگری که از قانون دوبلین ۲ پیروی می‌کند و یا در (کشورهای دیگراتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند و سوئیس) ارائه کرده است؛ عضو خانواده‌ای به عنوان پناهجو در یکی از کشورهایی که ذکر شد، دارد؛ اجازه اقامت یا ویزا صادره از یکی از کشورهایی که ذکر شد، دارد؛ و یا از طریق یکی از کشورهای مذکور به‌صورت غیرقانونی وارد فنلاند شده است. در صورت یکی از این موارد، قانون “دوبلین” می‌تواند اجرا شود، وکشورکه شما قبلآدر انجا بودید مسئول بررسی پرونده پناهجویی است و اداره خدماتپناهندگی فنلاند می‌تواند پناهجو را به کشور مسئول برگرداند. در حال حاضر فنلاند پناهجویان را به یونان باز نمی‌گرداند.

درصورت وجود “دلایل فردی”، این اخراج انجام نمی‌شود. اغلب این دلایل بدین شرح است: شرایط آسیب پذیر، وضعیت سلامتی نامطلوب، بارداری، و معمولا اگر شخص در آن زمان فامیل و یا عضو خانواده‌ای در فنلاند داشته باشد ( برای شخص بزرگسال یعنی: یک رابطه یا یک فرزند زیر سن، و برای کودکی که به‌تنهایی وارد فنلاند شده، هر عضوی از خانواده‌اش) و یا اینکه یکی دیگر از شرایط اجازه اقامت شامل حال او شود. در برخی از موارد اداره خدمات مهاجرت فنلاند شخصی را که شرایط سلامتی نامطلوبی داشته را، حتی به سوئد باز نگردانده ‌است. با این وجود، معمولا این “دلایل فردی ” به‌حساب آورده نمی‌شوند، کشور فنلاند در پیروی از قوانین دوبلین کاملا کارآمد است: حتا اخیرا زنان باردار بازگردانده شده‌اند و یا بعضی‌ها به‌عنوان مثال به کشور مجارستان بازگردانده‌شده‌اند. در اصل حتا تصویر ویدیوئی از یک فرد در کشور دیگر ممکن است که دلیل کافی برای قانون دوبلین باشد. در حال حاضر، اثر انگشت از روشهای اصلی است.

وضعیت اخراج دوبلینی به مجارستان: طبق مرکز مشاوره پناهجویان، در این زمان تمام اخراج‌های دوبلینی چه توسط دادگاه اداری هلسینکی و چه توسط دادگاه حقوق بشر اروپا متوقف شده‌است. اما هنوز روشن نیست که فنلاند در این باره چه می‌کند. ( اطلاعات از ۲۳ سپتامبر)

منبع: http://www.vapaaliikkuvuus.net/2015/09/asylum-and-work-permit-info/

__

اداره خدمات مهاجرت فنلاند (FIS) تصمیم گرفه است که متقاضیان پناهجویی را به یونان بازنگرداند. بر اساس FIS روند تقاضای مهاجرت در یونان، استانداردهای حقوق بشری را برآورده نمی‌کند. این تصمیم، پس از نقض حقوق یک پناهجوی افغان که توسط کشور بلژیک به یونان بازگردانده شد، طی یک حکم کلیدی از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا صادر گشت. حالا فنلاند یک استثنا درخصوص متقاضیان مهاجرتی که از طریق یونان وارد فنلاند شده‌اند، قائل می‌شود. بر اساس گفته اسکو رپو، مدیر واحد پناهجویی در اداره مهاجرت فنلاند، این تصمیم شامل حال حدودا ۳۰ نفر از متقاضیان پناهجویی در فنلاند می‌شود. پیشتر از این، فنلاند از برگرداندن کودکان بدون همراه و یا افراد آسیب‌پذیر خودداری می‌کرد.

منابع:

HBL 23 January 2011 (in Swedish)
Helsingin Sanomat 23 January 2011 (in Finnish)
YLE 23 January 2011 (in Finnish)