گزارش ها

آخرین به روز رسانی : ژوئیهٔ ۲۰۱۴

به دام افتاده در مرداب اروپا, آخرین گزارش از نظارت مرزی وضعیت پناهجویان و پناهندگان در بلغارستان

این گزارش توسط چهار ارگان مستقل آمده شده است که حاکی وضعیت آسیب پذیر پناهجویان و پناهندگان وهمچنین وضعیت مخاطره آمیز فعلی بلغارستان برای پناهجویان را بیان میکند


گزارش از بلغارستان

آخرین خبر رسانی ماه ژوییه سال ٢٠١٤

به دام افتاده در مرداب اروپا, آخرین گزارش از نظارت مرزی وضعیت پناهجویان و پناهندگان در بلغارستان

این گزارش توسط چهار ارگان مستقل آمده شده است که حاکی وضعیت آسیب پذیر پناهجویان و پناهندگان وهمچنین وضعیت مخاطره آمیز فعلی بلغارستان برای پناهجویان را بیان میکند

موضوعات تحت پوشش این گزارش به شرح زیر میباشد

اول: خشونت زمان برگشت و یا دیپورتی در مرز بلغارستان

دوم: از اردوگاهای شلغ و بهم خورده تا وضعیت بی خانمان

سوم: مسیر خروج در یک حالت هرج و مرج و سیل از اتحاد عناصر مختلف در اجتماع

چهارم: بیگانه ستیزی وحملات نژاد پرستانه,نهادها راست گراها, خشونت های خیابانی

پنجم: مراحل روند پناهندگی و نظر کارشناسان حقوقی

ششم: ناخواسته ترین و ناشایسته ترین عمل اتحادیه اروپا,محدودیت حرکت آزاد