بلغارستان و خبر

Last update : September 2016

بلغارستان و خبر

بخش نظارت بلغارستان در حال جمع آوری اخبار، مقالات, مطبوعات، ادبیات، قضایی و آمار دقیق در مورد وضعیت پناهندگان و مهاجران در مرز بلغارستان میباشد

به صفحه رسمی سر بزنید که به زبان انگلیسی است

http://bordermonitoringbulgaria.wordpress.com/


بلغارستان و خبر

بخش نظارت بلغارستان در حال جمع آوری اخبار، مقالات, مطبوعات، ادبیات، قضایی و آمار دقیق در مورد وضعیت پناهندگان و مهاجران در مرز بلغارستان میباشد

به صفحه رسمی سر بزنید که به زبان انگلیسی است

http://bordermonitoringbulgaria.wordpress.com/