دانمارک دیپورت به یونان را متوقف کرده است

وزیر داخله کشور دانمارک فیصله کرد تا ۳۴۰ پرونده پناهندگان را روی دست بگیرد که اثر انگشت کشور یونن را داشتند.

افرادی که از سابق دردانمارک هستند وافرادی که تازه به دانمارک می ایند پرونده پناهندگی شان در کشور دانمارک مورد بازرسی قرارمیگیرد

وهیج نوع تهدید دیپورت به یونان وجود ندارد.

تماس با ما در دانمارک :

سازمان پناهندگی دانمارک

Borgergade 10

1300 København K

تلفن : 0045 (0) 33 73 50 00

چهارشنبه 1 -- 3 بعد از ظهر

Advokat ماریان Vølund

Wesselsgade 17

2200 København N

تلفن : (0045) 33 14 84 81

موبایل : (0045) 27 14 92 97

فکس : (0045) 33 15 81 80

ایمیل : MV (AT) advo - mv.dk

Go back