کرواسی

تماس ها در کرواسی

تعداد سازمان‌های که در کرواسی به مهاجران کمک می‌کنند، محدود بوده و هیچ سازمانی وجود ندارد که به طور ویژه به مهاجران بدون اوراق هویت کمک‌رسانی ‌کند.  نام و نشانی سه سازمان اصلی که حمایت‌های محدودی ارائه می‌دهند، در اینجا قید شده‌ است:

Read more …