گزارش از بلغارستان

گزارش از بلغارستان

آخرین خبر رسانی ماه جولای سال ٢٠١٤به دام افتاده در مرداب اروپا, آخرین گزارش از نظارت مرزی وضعیت پناهجویان و پناهندگان در بلغارستان

این گزارش توسط چهار ارگان مستقل آمده شده است که حاکی وضعیت آسیب پذیر پناهجویان و پناهندگان وهمچنین وضعیت مخاطره آمیز فعلی بلغارستان برای پناهجویان را بیان میکندموضوعات تحت پوشش این گزارش به شرح زیر میباشداول: خشونت زمان برگشت و یا دیپورتی در مرز بلغارستاندوم: از اردوگاهای شلغ و بهم خورده تا وضعیت بی خانمانسوم: مسیر خروج در یک حالت هرج و مرج و سیل از اتحاد عناصر مختلف در اجتماعچهارم: بیگانه ستیزی وحملات نژاد پرستانه,نهادها راست گراها, خشونت های خیابانیپنجم: مراحل روند پناهندگی و نظر کارشناسان حقوقیششم: ناخواسته ترین و ناشایسته ترین عمل اتحادیه اروپا,محدودیت حرکت آزادGo back