الحاق به خانواده در اتریش

last update: March 2016

آخرین به روز رسانی : مارس 2016

قوانین مربوطه به صورتی طرح شده که برای تمامی اعضاء خانواده یکسان می باشد . به این معنی که اگربه یکی از افراد خانواده ، پناهجویی اهدا شد و یا مورد پشتیبانی کمکی قرار گرفت ، همین شرایط شامل دیگر افراد خانواده نیز می گردد (بجز فردی که محکوم به رفتار مجرمانه می باشد . توجه کنید که این قوانین فقط در رابطه با اشخاص نزدیک خانواده صدق می کند عضوهای اصلی خانواده Kernfamilie .

لطفا به آخرین تغییرات توجه کنید :

1- در صورتی که تقاضای پناهجویی پذیرفته شود ، باید ظرف مدت زمان سه ماه ، جهت تسلیم تقاضای الحاق خانواده ، اقدام شود .

2- اشخاص تحت حمایت کمکی فقط بعد از گذشت سه سال می توانند برای الحاق خانواده ، تقاضا نمایند .

اگر فردی از اعضاء خانواده وجود دارد که ، خودش پرونده پناهجویی در دست اقدام دارد ، نمی توان برایش تقاضای الحاق کرد .افرادی که تحت حمایت کمکی قرار دارند و افرادی که پناهجوییشان پذیرفته شده ، می توانند برای دیگر افراد خانواده تقاضای ویزای ورود به اتریش بکنند . نزدیکانی که از نظر قانونی ، تقاضای الحاق شاملشان می گردد ، عبارتند از :

والدین فرزندان زیر سن قانونی ، افراد مزدوج ، فرزندان مجرد زیر سن قانونی .

متقاضیان باید از طریق سفارت خانه اتریش در وطنشان ، تقاضای الحاق کنند . سپس مراجع رسمی در اتریش در مورد چگونگی  رابطه این خویشاوندی بررسی خواهند کرد و همچنین تحقیق خواهند کرد که ، آیا شخص ادامه زندگیش در کشورهای دیگر غیر ممکن است ؟ انجام این بررسی ها مدت زمانی طول خواهد کشید . در صورت دریافت پاسخ مثبت ، سفارتخانه اتریش برای متقاضی ویزای ورود صادر خواهد کرد ، که مدت زمان اعتبار آن چهار ماه می باشد . در طول این مدت ، متقاضی می تواند به اتریش سفر کند و برای پناهجویی اقدام نماید .

جهت افراد مزدوج باید خاطرنشان کرد که ، ازدواجشان باید از قبل در وطنشان انجام گرفته باشد ، در غیر این صورت قوانین متفاوت خواهد بود .

 

 

Go back