سویس

Switzerland > Contacts

لیست مراکز خدماتی مشاوره‌ی حقوقی در سوییس (به روز شده در ژانویه‌ی 2016، توسط شورای پناهندگان سوییس)  

مرکز کمک به پناهندگان سوییس (Schweizerische Flüchtlingshilfe)

Read more …

Switzerland > Overwiew

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-overview.en.html

Dublin III < سویس

اگرچه سوییس عضو اتحادیه اروپا نیست، همچنان در پیمان شنگن و توافق دوبلین عضو می باشد. می توانید آمار و جزئیات رد مرز دوبلین را در انتهای اسناد موجود در اینجا پیدا کنید. می توانید اطلاعات بیشتری را از اینجا پیدا کنید. اگر شما یا کسی از آشنایان شما مشمول "قطعنامه دوبلین" باشد، فقط پنج روز کاری فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر کنید. توصیه می شود هر چه زودتر با یکی از مراکز رایگان مشاوره حقوقی – این لینک را دنبال کنید- مشورت نمایید. به شما توصیه می نماییم قسمت آلمانی دوبلین را در راهنمای اینترنتی ما مطالعه نمایید. دو لینک زیر می توانند تماس های بیشتری را در سوییس به شما پیشنهاد کنند.

Read more …

Switzerland > Asylum

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland_-asylum.en.html

Switzerland > Detention

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-detention.en.html

Switzerland > Deportation

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-deportation.en.html

Switzerland > Living

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-living.en.html

Switzerland > Medical

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland_-medical.en.html

Switzerland > Work

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-work.en.html