مرور کلی سوئد

بررسی اجمالی سوئد

موضوع مهم و قابل توجه این است که گرفتن اقامت از طریق درخواست پناهندگی یا    پیوست فامیلی و یا کار برای    افراد غیرماهر مشکل و یا غیر ممکن است. مهاجرینی که از دیگر کشورها به این کشور می ٓایند نمی توانند به طور خودکار به دلیل بودن از یکشور یا منطقه خاص اقامت این کشور را اخذ کنند. بلکه هر فرد باید دالیل شخصی خود را داشته باشد.

این پروسه در مورد کودکان زودتر انجام می شود. مطلب مهم این است که شخص مهاجر باید از همان ابتدا در مصاحبه اش با اداره  مهاجرت تمام مطالب خود را به همراه جزییات و همه مدارک و شواهد در اختیار ٓانها قرار دهد.
.به یاد داشته باشید که هر مهاجر حق انتخاب وکیل را برای خودش دارد و انتخاب یک وکیل خوب از همان ابتدا بسیار مهم است.

در سؤيد  اردوگاههای مهاجرین به صورت باز در شهرهای کوچک قرار دارد و از کودکان نیز در مناطق نگهداری کودکان و یا توسط خانوا دها نگهداری میشود.

در این کشور هر مهاجر دارای حق کار است در صورتی که گذرنامه داشته باشد. اولین مصاحبه هر شخص با مسٔيول اداره مهاجرت است و بسیار مهم است که هر شخص داستان خود را خوب پردازش کرده ودرست تعریف کند. مصاحبه دوم بعد از یک وقفه چند روزه انجام می شود. شما می توانید جزییاتی را که قبال فراموش کرده بودید در این مصاحبه کامل به وکیل خود بگویید.

تصمیم اول را در مورد مهاجرین هیت مدیره اداره مهاجرت می گیرد و تصمیم دوم را یکی از دادگاههای ناحیه ای و تصمیم .نهایی را دادگاه مرکزی یا عالی میگیرد که اغلب تعییدی هست بر تصمیم دادگاه اول .به یاد داشته باشید که در پایان هر مصاحبه شما می توانید مطالب گفته شده را باز خوانی و تصحیح کنید .

اگر مهاجری جواب منفی نهایی را بگیرد پرونده اش نزد پلیس انتقال می یابد .  در سؤيد پنج بازداشتگاه مهاجرین اخراجی وجود دارد که طرح شکایت .و بیرون ٓامدن از این محلها برای مهاجرین مشکل می باشد .

خدماتی مانند بهداشت و ٓاموزش تحصیلی برای مهاجرین مخفی بسیار محدود می شود و فقط چند شبکه اجتماعی محدود هستند که به طور داوطلبانه به مهاجرین مخفی کمک می کنند و یا برخی از وابستگان و هموطنان هستند که به مهاجرین کشور خود کمک می کنند . و اگر شخصی بخواهد درخواست جدید .پناهندگی بدهد باید دالیل جدیدی داشته باشد.

این بسیار مهم است که شما از اول تمام اطالعات در مورد روند پروسه پناهندگی در سؤيد را بدانید رین اخراجی وجود دارد که طرح شکایت .و بیرون ٓامدن از این محلها برای مهاجرین مشکل می باشد خدماتی مانند بهداشت و ٓاموزش تحصیلی برای مهاجرین مخفی بسیار محدود می شود و فقط چند شبکه اجتماعی محدود هستند که به طور داوطلبانه به مهاجرین مخفی کمک می کنند و یا برخی از وابستگان و هموطنان هستند که به مهاجرین کشور خود کمک می کنند. 

اگر شخصی بخواهد درخواست جدید .پناهندگی بدهد باید دالیل جدیدی داشته باشد .این بسیار مهم است که شما از اول تمام اطالعات در مورد روند پروسه پناهندگی در سؤيد را بدانید.  
 شما همیشه باید ٓاگاه باشید که مقامات اداره مهاجرت سؤيد به نفع مهاجرین گام بر نمیدارند

 

Go back