خدمات پزشکی/ درمانی سوید

خدمات پزشکی/ درمانی سوید 

استفاده ازخدمات پزشکی/درمانی برای پناه جویانی که حکم اخراج گرفته ویا به شکل مخفی زندگی میکنندکار آسانی نیست.

در کشور سوئد پناه جویان بزرگسال وخارجیانی که مدرک شناسائی ندارند تنها از خدمات بخش اورژانس برخوردارندولی کودکان پناه جو ویا بدون مدرک شناسائی می توانند از تمامی امکانات پزشکی/درمانی برخوردار شوند.

خارجیانی که مدرک شناسائی ندارند و پناه جو شناخته نمی شوند باید در صورت استفاده  از خدمات بخش اورژانس بهای کامل خدمات ارائه داده شده را بپردازند.

توجه داشته باشید که برداشت پزشکان و دیگر کارکنان در مراکز ارائه خدمات پزشکی/درمانی
از نیازهای درمانی  پناه جویان یکسان نبوده و در پاره ای موارد پوشش درمانی به شکل گسترده تری
 در اختیار پناه جویان قرارمی گیرد.

خوشبختانه چندین نهاد/سازمان غیرانتفاعی سوئدی در شهرهای گوناگون می کوشند تا دسترسی به خدمات پزشکی/درمانی را یرای پناه جویان وخارجیانی که مدرک شناسائی ندارند آسان ترسازند. استفاده ازخدمات نهاد هائی که زیرنام برده می شوند رایگان است.


نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت    Läkare i Världen
Stockholm
Tel: 08-6646687

http://www.facebook.com/l/WAQHsZ8qGAQFfX-7yY1cLnHi3Ul6wbtL0LWXDrwbqlQbC1A/www.lakareivarlden.org


    
نام
شهر/منطقه
شماره تلفن و زمان تماس
پست الکترونیکی
اینترنت     Svenska Röda Korset
Stockholm
             (9.30-11.30)    Tel: 0709-406723

    
نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت    Rosengrenska stiftelsen
Göteborg
Jourtelefon: 0704-066670
E-post: kliniken@rosengrenska.org
http://www.facebook.com/l/JAQGNrmEiAQHIQf3WpUTFLaSWJH2n4lda39trmFuLnCIpGA/www3.rosengrenska.org/

    
نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت    Deltastiftelsen
Malmö

E-post: deltastiftelsen@gmail.com
http://www.facebook.com/l/9AQFwyZT0AQEJ0vYjSH0_budQUJVL6vH2my5TxBs8wPgsUg/www.deltastiftelsen.se

    
نام
شهر/منطقه
شماره تلفن و زمان تماس
پست الکترونیکی
اینترنت    Liljengrenska
Varberg
Tel:  0768-939593           telefontid alla kvällar 18.00-19.00
liljengrenska@hotmail.com

    
نام
شهر/منطقه
شماره تلفن و زمان تماس
پست الکترونیکی
اینترنت    Porten
Borås
  Tel: 0735-632080            telefontid Onsdagar 17.30-19.00
krook99@gmail.com

    
نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت    Tinnerökliniken
Östergötland Linköping/Norrköping
Tel: 0733-225887
info@papperslosa.se


Go back