تماس با ما در سوئد

 

شبكه هيج انساني غير قانونى نيست

همه بايد از كساني كه جواب منفى كرفته  اند و به طور غير قانوني زندكي مى كنند به طور جدي و عملى حمايت كنند

آنها خوهان اقامت دائمى براى همه كساني هستند كه  وراد سوئد شده اند و مائل به باقى ماندن آنها در سوئد هستند

آنها در يك جهان بدون مرزء جهانى كه در آن هيج كس غير قانوني نيست اعتقاد دارند

شما مى توانيد اطلاعات بيشتر به زبانهاى مختلف را و تماس در مكانهاى مختلف سوئد را در وب سايت خود بيدا كنيد

كوتنبرك

 ايمل آدرسgoteborg(at)ingenillegal.org  يا momo(at)ingenillegal.org

تلفن: 0046 (0) 704-­‐37 75 24

استكهلم

 ايمل آدرس  stockholm(at)ingenillegal.org

تلفن: 0046 (0)762 -­ 44 33 12

اوبسالا

ايمل آدرس uppsala(at)ingenillegal.org

تلفن: 0046 (0)73 -­ 95 96 150

مالمو

ايمل آدرس asylgruppenimalmo(at)gmail.com

تلفن: 0046 (0)736 59 05 73

لوند

ايمل آدرس asylgruppenlund(at)gmail.com

تلفن: 0046 (0)765635707

شبكه يناهندكى سوئد و يناهندكان كروه يشتيبانى

فار كروههاى مختلف در شهرهاى محلى

تلفن : 0046 (0) 225-­147 77

آدرس سايت: اطلاعات در

www.farr.se 

Go back