پروسه ی پناهندگی

 پروسه ی پناهندگی
 شما باید در اسرع وقت و همانروز اول درخواست پناهندگی نمائید. در موقع ثبت نام از شما انگشت نگاری و عکس   میگیرند. در ضمن اگر پول همراه خود نداشته باشید ،  در باره ی کمک مالی نیز برای شما نیز تصمیم میگیرند.
 در مصاحبه اول ،اداره مهاجرت فقط کمی در مورد اینکه چرا  در سوئد فقاضا پناهندگی می کنید سئوال می کند. .   آنها از  شما ،  نام ، تاریخ تولد ، ملیت ، تابعیت و زبان را می پرسند. شما باید پاسپورت کشور خود و احتمالا دیگر   مدارک شناسایی که همراه دارید را تحویل دهید. مسئول پرونده Handläggare  میخواهد بداند که شما چه زمانی   کشور خود را ترک کردید، از کدام محل سفر کردی و چگونه به سوئد رسیدید.بعدا اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که   پرونده شما،  در سوئد یا کشور دیگری رسیدگی شود.در مصاحبه با اداره ی مهاجرت، هنگام  درخواست پناهندگی،   باید در باره ی موقعیت خود در کشورتان ، با دقت و با جزئیات تعریف کنید. اگر اداره مهاجرت،  دفعه ی اول نسبت  به توضیحات شما مردد شود این موضوع همیشه تاثیر منفی بر کار شما خواهد گذاشت.

 اگر درخواست شما مردود Avslag  شود. می توانید به دادگاه اداره ی مهاجرت شکایت کنید. اگر از این دادگاه هم  جواب منفی بگیرید . می توانید به دادگاه  تجدید نظر اداره ی مهاجرت شکایت کنید. اگر سوئد اصلا نمیخواهد به شما  پناهندگی دهد ، شما می توانید به دادگاه اروپا  Europadomatolen  مراجعه کنید.البته باید شواهد قوی داشته باید  که آنها موضوع شما را مطرح کنند.

 اخراج و موانع اجرای
 اگر شما راجع به  تقاضای پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته اید و میخواهند شما را برگردانند . شما می توانید تقاضای  مانع اجرائی  verkställighetshinderنمائید. معنی آن اینست که شما به اداره ی مهاجرت میگوئید که نمی توانید  بر گردید و چرا . اگر شما مانع اجرایی را دریافت کردید به این معنی ست که اخراج شما به تعویق میافتد و پرونده   ی شما دوباره  به جریان می افتد و موضوع پناهندگی شما تجدید نظر میشود.البته این کار بسیار مشکلی است و لازم   است که ؛
اتفاق جدیدی در کشورت افتاده باشد که بخاطر آن بتوان دوباره به پروندت رسیدگی گرد، ، مثلا وضع سلامتی مختل شده باشد، یا شما را  به کشوری اخراج می کنند که شما را قبول نمی کند.

 اگر شما درانتظار اخراج  هتسید ، مهم است به یاد داشته باشید که اسناد خود ( id اداره مهاجرت ، گواهی و غیره) پول ، شماره تلفن افراد در سوئد و  سازمانهائی  کشوری که به آن فرستاده میشوید که به شما کمک کنند .

Go back