اسلوانیی

شرایط فعلی در اسلوانیی : https://live.w2eu.info/fa/slovenia-fa/
 

اطلاعات مسیر بالکان - انتشار زنده از سایت به اروپا خوش آمدید :

اطلاعات برای مهاجران و پناهندگان که از یونان به شمال اروپا سفر مینمایند.