مقدونیه- خدمات پزشکی‌

last update: July 2016

شماره تماس آمبولانس: 

+389 194

تیم‌‌های سیار صلیب سرخ که کمک‌های اولیه ارائه میدهند:

+389 70 257 994

+389 71 261 787

بیمارستان‌ها و خدمات بهداشتی در پایتخت و شهرهایی که عموما در مسیر حرکت پناهندگان هستند: 

گوگلیا    

بیمارستان عمومی‌

نشانی:‌ Slobodan Mitrov Danko 38

شماره تماس +389 34 213 710 :

شماره فکس +389 34 213 710 :

آدرس ایمیل obgevgelija@zdravstvo.gov.mk :

مرکز بهداشت

نشانی Slobodan Mitrov Danko 38:

شماره تماس  +389 34 211 711 :

 شماره فکس +389 34 212 060:

 آدرس ایمیل zdgevgelija@zdravstvo.gov.mk:

کومانوو

بیمارستان عمومی‌

نشانی Slobodan Mitrov Danko 38:

شماره تماس +389 31 425 460 :

شماره فکس +389 31 417 090:

 آدرس ایمیل

obkumanovo@zdravstvo.gov.mk

info@bolnicakumanovo.mk

opstabolnica_ku@yahoo.com

مرکز بهداشت

نشانی Boris Kidrich 11:

شماره تماس:

 +389 31 421 199

  +389 31 422 484

شماره فکس +389 31 420 334:

آدرس ایمیل zdkumanovo@zdravstvo.gov.mk

اسکوپیه

کلینیک دانشگاهی“St. Naum Ohridski - Skopje”

نشانی 11-ti Oktomvri 52:

شماره تماس فوری  +389 2 3235 020:

شماره تماس:

+389 2 3235020

شماره فکس +389 2 3130234:

آدرس ایمیل uksbhirurskibolesti@zdravstvo.gov.mk:

بیمارستان دولتی

نشانی Ul.Vodnjanska br.17:

کلینیک مسمومیت +389 2 3237504uktoksikologija@zdravstvo.gov.mk:

کلینیک بیماریهای قلبی +389 2 3113116ukkardiologija@zdravstvo.gov.mk:

کلینیک بیماریهای زنان +389 2 3147705ukginekologija@zdravstvo.gov.mk:

تروما ، بیماری های ارتوپدی، بیهوشی و احیا، مراقبت های ویژه و مرکز اورژانس:

 +389 2 3147602uktoariluc@zdravstvo.gov.mk

مرکز بیماری‌های عفونی:‌ +389 2 3228224,  ukinfektivna@zdravstvo.gov.mk

مراکز بهداشتی دیگری هم در همین محل به مداوای افراد میپردازند 

بیمارستان عمومی‌ شهر

نشانی Pariska, bb, Skopje:

شماره تماس +389 2 3087 400:

شماره فکس +389 2 3072 125:

آدرس ایمیل

gobskopje@zdravstvo.gov.mk

office@bolnica.org.mk

info@bolnica.org.mk

ولس

بیمارستان عمومی‌

نشانی Samoborska, bb, Veles:

شماره تماس +389 43 231 322 :

شماره فکس +389 43 231 322:

آدرس ایمیل obveles@zdravstvo.gov.mk:

مرکز بهداشت

نشانی Shefki Sali 5:

شماره تماس:

+389 43 233 322

شماره فکس +389 43 225 308:

آدرس ایمیلzdveles@zdravstvo.gov.mk:

 

Go back