بازداشت در یونان

last update: August 2016

چرا دستگيرشده ام؟

به احتمال زياد به دلائل:

تاريخ اعتبار برگه ويا مدرك شما پايان يافته.

-مدرك شما از نوع محدوديت تردد در يك منطقه خاص(مثلا يك جزيره) مى باشد و شما آنجا را ترك كرده ايد، رفتن به يك مكان خاص( مثلا رياست اخائيه).

- شما از جمله افرادى هستيد كه مقامات يوناني در آنوقت نظر به مليت شان، ادعاء پناهندگى آنها را بى أساس خوانده و تصميم به حبس آنها در Hot spots ، در بازداشتگاه هاى پيش حذف گرفتند، حتي اگرپيش از تاريخ ٢٠ مارچ وارد يونان شده باشند.

چه مدت در حبس خواهم ماند؟

مطابق با قانون شما ممكن است از چند ساعت تا ٦ ماه در حبس بمانيد. اين مدت زمان مى تواند ٢ بار تمديد گردد، حد اكثر مدت زمان حبس ١٨ ماه مى باشد اگر تمديد گردد، پس از آن مقامات ذيصلاح تصميم جديد بازداشت را صادر مى كنند، در عمل معمولا پس از ٦ ماه آزاد مى گردد.

اگر شما درخواست پناهندگى كرده ايد، مطابق با قانون به ٣ دليل امكان دارد دستگيرشويد:

1 تا زمانى كه هويت شما معلوم شود

2  اگر از نظر مقامات پليس شما يك تهديد عمومى محسوب گرديد

3 جهت پايان دادن سريع و مؤثر به پروسه پناهندگي تان.

اگر در زمان حبس درخواست پناهندگى نموده ايد، تحت مورد سوم حداكثر مدت زمان حبس ٦ ماه مى باشد. اگر تحت موارد اول و دوم دستگيرشده ايد مدت زمان بازداشت تان از١٢ ماه تجاوز نمى كند، اين مدت زمان تنها توسط تصميم گيري موجه بازداشت جداگانه از سوي مقامات ذيصلاح قابل تمديد مى باشد.

اگر شما شهروند كشورهاى سوريه، يمن، عراق، اريتريا، سودان جنوبى،فلسطين و يا سوماليا مى باشيد (وبا همين مليت ثبت شده ايد)، شما حبس نخواهيد ماند و يا بزودى آزاد خواهيد شد. به طور معمول بعد از معلوم شدن هويت(مليت) شما حبس نخواهيد ماند، زيرا اخراج اجباري(ديپورت) شما با توجه به تصميم UNHCR امكان پذير نمى باشد.

اگر شما براى بار دوم در حبس مى باشيد كه به هفت مليت كه در بالا ذكر شد تعلق نداريد، يا نمى توانيد ثابت كنيد كه تعلق داريد و يا در ثبت هويت شما خطا صورت گرفته باشد، به طور معمول شما پس از ٦ ماه آزاد خواهيد گشت.

توجه! اگر شما فرد زير سن قانونى١٨سال مى باشيد، بازداشت نمى شويد، ممكن است مدت بيشترى نسبت به ديگر افراد حبس بمانيد ولي با توجه به قانون اين زمان از ٢٥ روز تجاوز نمى كند.

در زمان حبس چه حقوقى دارم؟

- مى توانم درخواست پناهندگى كنم،

- حق دارم در طي روز يك ساعت را بيرون باشم،

-حق داشتن وكيل و صحبت با وي را دارم،

- حق درخواست درمان و دكتور را دارم،

- اگر زن و يا فرد زير سن قانونى مى باشم، بايد در سلول جداگانه حبس گردم و نه در سلول مختلت با ديگران،

- حق مطلع شدن از حقوق خود و روند پناهندگى ام در زبان مادرى ام را دارا مى باشم،

- حق برقرارى تماس تليفوني را دارم،

- افراد زير سن قانونى معمولا تا زمان پيدا شدن مكان خالى در يكى از مراكز پذيرايى افراد زير سن در حبس خواهند ماند.

به چه طريق پيش از محاكمه خود، درخواست تجديد نظر نمايم تا درصورت محبوس شدن، سريعتر آزاد گردم؟

جهت تقاضاي تجديد نظر و خواهان آزاد شدن، پيش از محكمه شما مى بايست وكيل داشته باشيد. وكلاي سازمان هاي غير دولتى جهت اين مورد و موارد ديگر از شما درخواست پول نكرده و دريافت نخواهند كرد. وكلاي شخصي از شما جهت هزينه محكمه درخواست پول مى كنند، توجه داشته باشيد كه در صورت گرفتن وكيل شخصى حتما يك ثبوت و يا رسيد از اينكه درخواست شما را ثبت نموده است دريافت نماييد.

توجه! هيچ شخص سوم، حتى وكيل نمى تواند به جاى شما برايتان درخواست پناهندگى نمايد. به هيچ كس براي اين مورد پول پرداخت نكنيد، شما بايد شخصا قبل از مقامات ذيصلاح در خواست پناهندگى نماييد.

Go back