جنس

ناهجویی بر مبنای موجب آزار قرار گرفتن به دلیل هویت جنسی یا گرایش جنسی 
هویت جنسی یا گرایش جنسی شامل این موارد میشود : 
lesbian هم جنس خواهی در جنس مؤنث 
Gay هم جنس خواهی در جنس مذکر
Bisexual دو جنس خواهی 

Read more …

جنس

اگر شما یک‌ یا چند شرط از شرایط زیر را دارید،از حق استفاده از امکانات مخصوص برخوردار میشوید

زیر سن قانونی‌ باشید

از کار افتاده باشید

Read more …

Netherlands > Gender

Read more …

سوئد و جنس

چند نکته برای شماکه به دلیل تبعیض وارده بر زنان ، هم جنس گرایان و یا ترانس ها درخواست پناهند گی کرده اید

    در نخستین تماس بااداره مهاجرت چگونگی و مواردآزار خشونت وتبعیض رابه همراه توضیح کافی به اطلاع برسانید.
    اگر مدارکی دارید که درستی گفته های شما را تائید می کنند آن ها را ارائه نمائید. (منظور ازمدارک گزارش سازمان های حقوق بشر و رسانه ها ، گواهی پزشکی حاکی از اعمال فشارو شکنجه وهمه آن چیز هائي است که دلایل درخواست پناهندگی شما راتقویت می کند)

Read more …