فنلاند پناهندگی

فنلاند پناهندگی

ویب سایت مشورتی پناهجویان ویا ومرکز مشورتی پناهندگان فقط اطلاعات به زبان انگلیسی فراهم می کند ودرامورپناهندگی ودرموردشرایط اجتماعی برای پتاهجویان اطلاعات فراهم می کند

به این ویب سایت مراجعه کنید.

http://www.pakolaisneuvonta.fi/

Go back