کمک هائی مالی

bordermonitoring.eu e.V.
reason for payment: w2eu
bank für sozialwirtschaft
kto 98 14 300
blz 700 205 00
iban de75700205000009814300
bic bfswde33mue

 

سازمان نظارت مرزی، موسسه ای غیر انتفاعی می باشد. بنابراین تمام کمکهای مالی بدون در نظر گرفتن مالیت جمع آوری می شوند(حداقل در کشور آلمان). تا میزان 200 یورو را می توان با ارائه برگه مالی واریز کرد. و برای مقادیری بیشتر از این میزان می توانیم گواهی ای ارائه نماییم که مقدار اعانه مالی دریافتی را تضمین کنیم. در صورت تمایل می توانید آدرس خود را به همراه مقدار هزینه انتقالی ارائه نموده و یا به این آدرس الکترونیکی ارسال نمایید:

office @ bordermonitoring.eu