بلژیک

 

برای اکثر متقاضیان پناهنده ګی در کشور بلژیک تصمیم به برګشت دوباره به کشور یونان جواب داده میشود. اما به ندرت امکان متوقف کردن رد مرز شدن اشخاص محدود وجود دارد. دادګاه های فرانسوی زبان اکثراً دیپورت(ردمرز) به یونان را رد میکنند، اما فقط متقاضیانی میتوانند در خواست دادګاه فرانسوی زبان را کنند که به خوبی زبان فرانسوی را صحبت میکنند. هر سندی که بتواند وضعیت بدی پناهندګی در یونان را به اثبات برساند مهم بوده و به جریان پناهنده کی کمک خواهد کرد. اسناد مثل تجربیات شخصی تان از زندان و یا رفتارهای بد پلیس و غیره. هر متقاضی پناهندګی که از طریق یونان به بلژیک میرسد باید فوراً به وکلای مجرب که آدرس و روش تماس به آنها در ذیل ذکر میشود مراجعه کند

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés/
Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen
Rue Defacqzstraat 1 b 10
1000 Bruxelles بروکسیل
 02/537.82.20  :تلفن
 02/537.89.82 :فاکس

سایت انترنتی: www.cbar-bchv.be

Go back