بلژیک

تماس در بلژیک

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés/
Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen
Rue Defacqzstraat 1 b 10
1000 Bruxelles 
شهر بروکسیل
تلفن: 02/537.82.20- 0032 

فاکس: 02/537.89.82 -0032

www.cbar-bchv.be   :سایت

Read more …

بلژیک و قرار داد دوبلین ۲

برای اکثر متقاضیان پناهنده ګی در کشور بلژیک تصمیم به برګشت دوباره به کشور یونان جواب داده میشود. اما به ندرت امکان متوقف کردن رد مرز شدن اشخاص محدود وجود دارد. دادګاهای ...

Read more …